`Minder regels voor crèches'

Een meerderheid in de Tweede Kamer van CDA, VVD en LPF vindt dat het kabinet de kinderopvang minder kwaliteitseisen moet voorschrijven dan het nu van plan is. De overige fracties vinden juist dat het kabinet daarin niet ver genoeg gaat.

Dit bleek gisteren tijdens het debat in de Kamer over de nieuwe Wet basisvoorziening kinderopvang. Het kabinet schrijft in het wetsvoorstel dat het van plan is in een Algemene maatregel van bestuur (Amvb) minimale kwaliteitseisen vast te leggen voor de kinderopvang, onder meer over de groepsgrootte, de opleidingseisen van het personeel en de huisvesting.

CDA, VVD en LPF willen dat het kabinet de Amvb schrapt, en hebben daarover een amendement ingediend. Volgens het VVD-Kamerlid Örgü zou de ,,regelzucht'' van de overheid structureel 560.000 euro aan ,,overbodige administratieve lasten'' met zich meebrengen. De drie partijen vinden dat er in de wet slechts globale kwaliteitseisen moeten worden geformuleerd. De precieze invulling daarvan moet tot stand komen in overleg tussen de kinderopvangcentra en de ouders.

De drie partijen vinden ook dat het toezicht op de kwaliteit meer aan de branche zelf overgelaten moet worden. In het wetsvoorstel staat nu dat de lokale GGD's daarvoor verantwoordelijk blijven, maar volgens CDA, VVD en LPF is dat voor gecertificeerde instellingen niet nodig. Bij die kinderopvanginstellingen zouden alleen steekproefsgewijs controles uitgevoerd moeten worden.

De overige fracties in de Tweede Kamer vinden dat de overheid haar grip op de branche juist moest verstevigen. GroenLinks wees erop dat ouders moeilijk toezicht kunnen houden nu kinderopvangcentra niet meer verplicht zijn een oudercommissie in te stellen.

Het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe Wet basisvoorziening kinderopvang wordt vandaag voortgezet. Vanmiddag zou verantwoordelijk minister De Geus (Sociale Zaken) de Kamer antwoorden op alle vragen. De nieuwe wet moet ingaan op 1 januari 2005.