Informatie AIVD

Minister Donner van Justitie wil met een spoedprocedure een wetsvoorstel tot legalisatie van vertrouwelijke informatie van de AIVD in het strafproces naar de Tweede Kamer sturen. De gebruikelijke consultatieronde langs de rechterlijke macht, de advocatuur en andere direct betrokkenen slaat hij over. ,,Consultatie van de Orde van Advocaten heeft geen klap te maken met de rechtsstaat'', zei hij tijdens het Kamerdebat over bestrijding van terrorisme (NRC Handelsblad, 15 april).

De Nederlandse Orde van Advocaten is, net zoals de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, een van de vaste adviseurs van de wetgever op het gebied van justitiële wetgeving. De adviezen geven vaak een gedetailleerd inzicht in de gevolgen van wetsvoorstellen voor de rechtspleging en bevatten doorgaans voorstellen tot verbetering.

Bij beide organisaties, zowel advocatuur als rechterlijke macht, worden de adviezen voorbereid door speciale adviescommissies bestaande uit zeer gespecialiseerde rechters en advocaten met grote ervaring op het gebied van de rechtspraak. Soms vindt advisering al plaats in een vroeg stadium wanneer nog slechts sprake is van een voornemen tot wetgeving en vindt er rechtstreeks overleg plaats tussen de adviseurs en de ontwerpers van een wetsvoorstel. Goede voorbereiding verkleint de kans op onzorgvuldige wetgeving. De specialistische adviezen vergroten de mogelijkheid dat het parlement alle aspecten van een voorstel afweegt. De adviezen zijn in de regel bondig en snel beschikbaar.

Het is niet bekend waarom het voorstel met voorbijgaan van de rechterlijke macht en de advocatuur gehaast naar de Kamer wordt gestuurd. Het voorstel zal ongetwijfeld lastige vragen voor de rechtspraktijk oproepen en de omstandigheid dat het betrekking heeft op de bestrijding van terrorisme is te meer een reden voor een zorgvuldige aanpak. Bestrijding van terrorisme heeft doorgaans als kenmerk dat vrijheden van burgers worden beperkt en dat raakt de werking van de rechtsstaat. Advocaten plegen de daarbij in acht te nemen grenzen te markeren, terwijl rechters bij uitstek die grens bepalen.

    • Prof.Jhr.Mr. M. Wladimiroff