VNO-NCW: loon top stijgt niet sneller

Het inkomen van werkgevers is in het afgelopen jaar in doorsnee niet of nauwelijks sneller gestegen dan dat van werknemers. Dit is de conclusie van een studie van werkgeversorganisaties VNO-NCW en NCD. Met de studie willen de organisaties het imago van de graaiende topman bestrijden.

Inclusief bonussen is de top van het bedrijfsleven er in 2003 6 procent op vooruitgegaan, tegen 5 procent van de werknemer. Bij de berekening gaat het niet om een gemiddelde, maar om een mediaan, de middelste waarnemingen. Daardoor worden de extremen uit het onderzoek gefilterd en dat geeft volgens de twee betrokken advieskantoren het beste beeld. De differentiatie van de ondernemersinkomens blijkt groot: van een kwart van de bestuurders steeg de totale beloning met 16 procent, terwijl een kwart helemaal niet in inkomen steeg of zelfs achteruitging. Tekengelden, vertrekpremies en pensioenkosten zijn niet in de vergelijking opgenomen.

,,In plaats van op incidenten te reageren willen we met dit onderzoek een breder beeld bieden. Veel bedrijven bevinden zich in een spreidstand: enerzijds mogen ze zich niet onttrekken aan de maatschappelijke opvatting, maar tegelijkertijd moet een onderneming goede mensen kunnen aantrekken en behouden'', zegt VNO-NCW-voorzitter J. Schraven. Op incidenten in de salarissfeer wilde hij vanochtend in een toelichting op de studie niet ingaan. ,,Maar ik wil wel zeggen dat bedrijven qua salarisontwikkeling uiterste terughoudendheid moeten betrachten.''

In een reactie zegt voorzitter Doekle Terpstra van vakcentrale CNV dat hij `verrast' is dat volgens dit onderzoek het inkomen van de gemiddelde werknemer 5 procent zou zijn gestegen. ,,Dit is de zoveelste krampachtige poging om te laten zien dat het allemaal wel meevalt met die topinkomens.'' Volgens VNO-NCW komt de hogere stijging van werknemersinkomens door doorgroei in loonschalen en bonussen.

Terpstra wijst er voorts op dat

de niet meegetelde pensioenkosten van bestuurders erg hoog liggen, in het topsegment zelfs op ruim een derde van de totale beloning.