Integratienota VVD

Inburgering

Migranten moeten, eerst in land van herkomst en daarna hier, verplicht inburgeren. Van hen wordt verlangd dat ze kernnormen naleven en kernwaarden van onze samenleving aanvaarden. Zij moeten zich aanpassen aan de westerse grondnorm dat elk individu man of vrouw over zichzelf beschikt.

Huwelijksmigratie

Huwelijksmigranten moeten ten minste 21 jaar oud zijn en partner moet 120 procent van het minimuumloon verdienen. Inburgering is verplicht in land van herkomst. Gefaseerde toegang van huwelijksmigranten tot het sociale stelsel. Wie bruid(egom) naar Nederland haalt, blijft tien jaar financieel verantwoordelijk voor deze persoon.

Immigratie

Immigratie moet beperkt zijn, gericht op immigranten met hoog economisch potentieel en op moeilijk vervulbare functies. Recht op verblijf moet worden losgekoppeld van toegang tot verzorgingsstaat. Vreemdelingen moeten niet na vijf jaar, zoals nu, maar na tien jaar Nederlanderschap kunnen krijgen.

Huisvesting

Differentiatie van het woningaanbod in probleemwijken in de grote steden door middel van stedelijke vernieuwing. Randgemeenten moeten verplicht bijdragen aan het aanbod van goedkope woningen. De vier grote steden moeten de mogelijkheid krijgen om vestigingseisen te stellen voor probleemwijken.

Religie

Tolerantie houdt op als cultuur of religie strijdig zijn met individuele zelfbeschikking. Als de islam – of welke cultuur dan ook – het recht op zelfbeschikking niet erkent, dan moet die cultuur zich aanpassen, niet zozeer aan de westerse cultuur, als wel aan de morele waarheid.

Onderwijs

Een nieuw `accreditatieorgaan' moet scholen voor oprichting en daarna periodiek beoordelen op scherpe criteria voor integratie. Scholen mogen worden gesloten of krijgen sancties opgelegd als ze niet voldoen aan die criteria. Gemengde scholen worden bevorderd door de extra financiering voor achterstandsleerlingen af te bouwen.