Integratienota LPF

Inburgering

Migrant tekent bij komst contract met overheid waarin hij zich verplicht de Nederlandse normen en waarden te accepteren en afstand te doen van die niet-westerse normen die daarmee niet in overeenstemming zijn. Elke immigrant legt staatsexamen inburgering af. Ouderen krijgen remigratieregeling.

Huwelijksmigratie

Gezinsvormers moeten beschikken over zelfstandige woonruimte. Wachttijd van drie jaar invoeren tussen moment van de aanvraag tot gezinsvorming en de afgifte van de verblijfsvergunning. Daardoor kan leeftijdseis huwelijk de facto omhoog van 21 naar 24 jaar. Huwelijken tusen neven en nichten worden verboden.

Immigratie

Nederland heeft geen arbeidskrachten van buiten de EU nodig. Alleen voor hooggeschoolden met bijzondere kwaliteiten wordt een uitzondering gemaakt. Toelating is in principe tijdelijk. Nederlandse nationaliteit kan pas na tien jaar hard werken en goed burgerschap worden verkregen. Sociale verzekeringen alleen voor Nederlanders.

Huisvesting

De LPF meldt in haar integratienota niets over huisvesting.

Religie

Om voor iedere burger herkenbaar te blijven is het noodzakelijk dat de staat in elk opzicht neutraliteit uitstraalt. Religieuze uitingen door kledingstukken voor ambtenaren, vertegenwoordigers van de staat, worden bij wet verboden. De scheiding tussen kerk en staat moet in de grondwet worden opgenomen.

Onderwijs

Om het besef van de Nederlandse geschiedenis bij zowel autochtone als allochtone jongeren te versterken moet op school Nederlandse geschiedenis als zelfstandig vak op elk niveau in ere worden hersteld. Ook moet het karakter van het vak veranderen: het gaat om gebeurtenissen die belangrijk zijn geweest voor de wording van Nederland.