Integratienota GroenLinks

Inburgering

Meer geld voor inburgeringscursussen. Inburgering moet worden verbeterd en verplicht worden, ook voor allochtonen die hier al langer wonen. Ook moet er zo snel mogelijk een imam-opleiding in Nederland komen, zodat imams niet meer automatisch van buitenaf komen.

Huwelijksmigratie

Leeftijdseis voor huwelijksmigratie op 18 jaar houden, vrije keuze voor levenspartner mag niet aan banden worden gelegd. Geen verplichte inburgering in land van herkomst, geen opleidingseis als voorwaarde voor toelating. Wel leerplicht voor laag- of niet opgeleide huwelijksmigranten. Verbod op gedwongen huwelijken.

Immigratie

Immigranten moeten zo snel mogelijk alle rechten en plichten van Nederlanders krijgen: paspoort, stemrecht, recht op werk, onafhankelijke verblijfsvergunning. Dubbele nationaliteit is geen probleem. Verkrijgen van Nederlandse nationaliteit gaat gepaard met welkomstceremonie.

Huisvesting

Randgemeenten moeten een grotere bijdrage gaan leveren aan het huisvesten van mensen met een laag inkomen. Regio's moeten verplicht afspraken maken over het bouwen van gemengde wijken met duurdere en goedkopere woningen. Dit moet verankerd worden in de Huisvestingswet.

Religie

Een pluriforme samenleving, met een rijke schakering aan opvattingen en levenswijzen is een belangrijk ideaal. Artikel 23, de vrijheid van onderwijs, is niet de oorzaak van segregatie van bevolkingsgroepen. Wel dienen imams uit Nederland te komen. Religieuze leiders dienen het `wij-zij denken' niet aan te wakkeren.

Onderwijs

Fors investeren in inhalen van achterstanden in het onderwijs en verbetering van vmbo en beroepsonderwijs. Financiering van scholen niet langer koppelen aan `gewicht' naar etniciteit van leerlingen, maar aan daadwerkelijke achterstand. Acceptatieplicht voor scholen als ouders grondslag accepteren. Vrije schoolkeuze ouders in stand houden.