Integratienota CDA

Inburgering

Verplichte inburgering begint al in land van herkomst. Migrant moet binnen vijf jaar na binnenkomst inburgeringsexamen hebben afgelegd. Zo niet dan volgen sancties of geen permanente verblijfsvergunning. Wie onvoldoende is opgeleid moet serieuze pogingen doen tot scholing. Anders volgt korting op uitkering.

Huwelijksmigratie

Huwelijksmigranten moeten al in land van herkomst met inburgering beginnen, op eigen kosten en zelfstandig. Huwelijksleeftijd moet worden opgetrokken tot 21 jaar en ontvangende partner moet ten minste 120 procent van minimumloon verdienen, dat is nu 70 procent.

Immigratie

De Nederlandse samenleving zal blijvend voor een aanzienlijk deel bestaan uit migranten en hun nakomelingen. Er moeten toetredingseisen komen voor het doen van een beroep op uitkeringen en sociale voorzieningen voor migranten, ook huwelijksmigranten. De mogelijkheden om dubbele nationaliteit te houden moeten worden verkleind.

Huisvesting

Door een gedifferentieerd woningaanbod ontstaat een meer evenwichtige samenstelling van buurten en wijken. Dit voorkomt segregatie. Zo nodig wordt de Huisvestingswet daartoe aangepast om de vestiging van nieuwkomers selectief te beperken. Door verbeurdverklaring van panden wordt het mogelijk om illegale activiteiten tegen te gaan.

Religie

Uitingen van religie behoren tot de maatschappelijke werkelijkheid en de identiteit van mensen. Voor de expressie van het persoonlijke geloof, veelal in het kader van gemeenschappen, moet ruimte zijn. Pas als symbolen (zoals hoofddoeken) en gedrag het vervullen van een openbaar ambt in de weg staan, moeten beperkingen gelden.

Onderwijs

Vrijheid van onderwijs is een groot goed. Bij aanvang van de schoolperiode dienen ouders en school bindende afspraken te maken over de participatie van ouders. In de lerarenopleiding wordt het communiceren met migrantenouders opgenomen. De Inspectie ziet er op toe dat het onderwijs de kernwaarden van de rechtsstaat uitdraagt.