...de krant antwoordt

De briefschrijver raakt precies de kern van de taak van de journalist in een democratische samenleving. Hoe verhouden vertrouwelijkheid en openbaarheid zich tot elkaar welke afweging maakt de krant en hoe kan de lezer erop vertrouwen dat de journalist gewetensvol te werk gaat. De gedragsregel van de krant luidt als volgt: ,,Overheidslichamen, bedrijven en andere instanties hebben het recht om bepaalde documenten voor intern gebruik als `vertrouwelijk' te classificeren. Wanneer de krant hier de hand op weet te leggen (meestal doordat een betrokkene het stuk heeft doorgespeeld), spreekt het niet vanzelf dat we hierover publiceren. Er moet een definieerbaar journalistiek belang mee zijn gediend. [...] Lang niet alles waar `vertrouwelijk' of `geheim' op staat, is ook werkelijk interessant voor onze lezers. Bedenk ook dat de mensen die zo'n stuk doorgeven, daar vaak hun eigen bedoelingen mee hebben. Dit laatste hoeft geen beletsel te zijn om tot publicatie over te gaan, zolang we ons maar bewust zijn van de aard van die bedoelingen. Vóór het openbaar maken van vertrouwelijke stukken verdient het aanbeveling met rubriekschef en/of hoofdredactie te overleggen''.

Het uitgangspunt is dus dat vertrouwelijkheid in beginsel gerespecteerd dient te worden. Met eventuele publicatie dient een `definieerbaar journalistiek belang' te worden gediend. De journalist wordt aangeraden daarover met de leiding van de krant te overleggen: hij moet zich realiseren waarom die stukken worden gelekt.

Dit is derhalve een interne toetsing, waar de krant (behalve hier) niet over schrijft en de lezer dan ook niets van merkt. Die moet maar geloven, of accepteren, dat de krant zich hierin verantwoordelijk heeft gedragen. Als het goed is dan behoeven er doorgaans aan dat `definieerbare journalistiek belang' ook weinig woorden te worden vuilgemaakt. Zoiets hoort de lezer meteen duidelijk te zijn door de relevantie van die uitgelekte informatie. Nieuws dat veel uitleg en dus een aparte legitimatie behoeft, is meestal geen nieuws. Het komt dan ook voor dat journalisten over allerlei vertrouwelijke stukken beschikken, maar daar uiteindelijk niets mee doen. Anderzijds zijn journalisten vaak niet gewend om gelekte informatie expliciet te legitimeren. Als lezers die behoefte blijken te hebben en de journalist kan, zonder z'n bron te beschadigen, die uitleg beknopt geven dan kan dat het bericht ook ten goede komen.