Ringeloren

Naar aanleiding de column van Heldring: `Juliana laat zich niet ringeloren' (NRC Handelsblad, 25 maart) is het misschien aardig om te citeren uit een ingezonden brief van dr. W. Drees sr. in het Handelsblad van 10 september 1954.

Naar aanleiding van de redevoeringen van koningin Juliana schrijft hij ,,[...] het schijnt mij wenselijk mede te delen hoe het met de meningsverschillen daarover gelopen is.

Tussen de Koningin en de minister van buitenlandse zaken, Stikker, bestonden inderdaad grote meningsverschillen over de te houden redevoeringen. Daarover is overleg gepleegd totdat overeenstemming is bereikt over op één na alle redevoeringen. Wat deze laatste betreft, het betrof juist de belangrijkste voor het Congres te houden rede.

Minister Stikker heeft deze voorgelezen in de ministerraad opdat deze zou uitspreken of hij de verantwoordelijkheid daarvoor wilde aanvaarden. Die vraag is bij meerderheid bevestigend beantwoord. Staatsrechtelijk is dus volkomen correct gehandeld''.