Minder zorg

Het artikel `Meer mensen, minder zorg' (NRC Handelsblad, 27 februari) geeft mij aanleiding tot het volgende commentaar.

In vergelijking met de ons omringende landen is het aantal medisch specialisten in Nederland, voornamelijk tengevolge van overheidsingrijpen zoals de numerus fixus en de erkenningsbeschikkingen voor de ziekenhuizen, laag. Het is dan ook verbazingwekkend dat Quirien van Koolwijk suggereert dat ondanks de sterke toename van de administratieve lasten, van 6 naar 26 procent van de werktijd van de medisch specialist, er een verkorting van de werktijd is opgetreden met 20 procent met behoud van inkomen. Dit laatste wordt overigens niet onderbouwd.

In aanmerking genomen de onder andere door Ziektekostenverzekeraars Nederland vastgestelde toename van de productie en de daarbij behorende afnemende wachtlijsten, is deze veronderstelde arbeidsduurverkorting uiterst onwaarschijnlijk. Interessant is dat Van Koolwijk in zijn opvatting niet alleen staat. Ook de overheid trachtte met dit argument een bezuiniging op de kosten van de medisch specialistische honoraria te effectueren, doch werd tot tweemaal toe door de rechter in het ongelijk gesteld.

De opmerking van Van Koolwijk dat de medisch specialisten 20 procent minder zouden zijn gaan werken, staat dan ook op gespannen voet met de werkelijkheid, en behoeft op zijn minst nadere onderbouwing.

    • Orthopaedisch Chirurg
    • A.M. Vosmer