Mossel en kokkelvisserij goed voor kwaliteit Waddenzee

Het redactioneel commentaar van 16 maart bevat een volstrekt ongefundeerd betoog over de schade die de schelpdiervisserij de vogels en bodem van de Waddenzee zou toebrengen. Gesproken wordt over de `talloze onderzoeken' die deze schade aantonen. Op welke onderzoeken hier wordt gedoeld is onduidelijk. Uit de evaluatie van de schelpdiervisserij (EVA-2) eind 2003 blijkt juist dat de mossel- en kokkelsector kan bijdragen aan het vergroten van de schelpdierbestanden en daarmee aan de kwaliteit van de Waddenzee.

Stopzetting van de visserij, zoals in het redactioneel wordt bepleit, kan precies tot het omgekeerde effect leiden, namelijk een verdere vermindering van de kwaliteit van de Waddenzee. Wél is uit de betreffende evaluatie naar voren gekomen dat innovaties en aanpassingen binnen de kokkel- en mosselvisserij nodig zijn om tot `verduurzaming' van de schelpdiervisserij te komen. Dit zal de overheid ook in haar nieuwe beleid betrekken en daaraan werkt de sector ook van harte mee.

Dat het hoofdartikel de schadelijke gevolgen van de schelpdiervisserij als feit presenteert en zich daarbij baseert op niet bij name genoemde onderzoeken, is een grote omissie en geeft aan dat de redactie niet wordt gehinderd door ook maar enige kennis van zaken. Daardoor werkt de krant bewust mee aan de onjuiste beeldvorming.