Stand kievit daalt door natuurboeren

Natuurvriendelijk boeren leidt niet tot meer weidevogels en heeft in het geval van kievit en tureluur zelfs een averechts effect. Dit blijkt uit nieuw onderzoek. Het vormt een bevestiging van eerder onderzoek.

Het nieuwe onderzoek werd uitgevoerd door Wageningen Universiteit, SOVON Vogelonderzoek Nederland en Alterra. Het rijk geeft subsidie aan boeren in beheersovereenkomsten, contracten die doorgaans voor zes jaar worden afgesloten en die tot doel hebben weidevogels te beschermen. De belangrijkste maatregel is dat boeren hun land pas maaien als de nesten zijn uitgebroed. Maar volgens de onderzoekers heeft dit eerder een daling van het aantal weidevogels tot gevolg.

De aantallen grutto's en scholeksters nemen in de beheersgebieden niet toe ten opzichte van gebieden zonder natuurafspraken. Bij kieviten en tureluurs is er zelfs sprake van een daling. In vijf jaar, zeggen de onderzoekers, is het aantal kieviten per hectare gehalveerd in de beheersgebieden, terwijl het aantal kieviten in subsidieloze gebieden gelijk bleef. Bij de tureluur blijft het aantal gelijk in beheersgebieden, maar neemt toe in de controlegebieden.

Oorzaak voor de daling van het aantal kieviten is het later maaien van het gras. Kieviten hebben een voorkeur voor kort gras. ,,Een kievit wil graag om zich heen kijken'', zegt onderzoeksleider prof.dr. Frank Berendse. Ook hebben kieviten op gesubsidieerde percelen minder wormen, omdat daar minder wordt bemest.

Dat de maatregelen voor grutto niet werken, komt doordat de grondwaterstand te laag is. ,,Zo worden maatregelen om de grondwaterstand te verhogen vaak buiten beschouwing gelaten, omdat deze de normale agrarische bedrijfsvoering te veel belemmeren'', aldus de onderzoekers. Natuurvriendelijk boeren heeft alleen effect, stellen de onderzoekers, als er later wordt gemaaid én de grondwaterstand wordt verhoogd.