Kamer boos op premier om rouwstilte

PvdA en VVD nemen het premier Balkenende kwalijk dat hij zonder voorafgaand overleg met de Tweede Kamer deelneemt aan de Europese top in Brussel, die vanmiddag begint.

Vanwege de rouw om Juliana heeft de regering de Kamer namelijk niet willen meedelen welke standpunten zij daar inneemt.

De PvdA'er Timmermans heeft, om die reden, niet willen deelnemen aan een schriftelijke ronde, waarbij de fracties eenzijdig hun standpunten mochten duidelijk maken. De VVD'er Van Baalen heeft dat wel gedaan, maar eist dat vóór aanvang van de top het kabinet alsnog duidelijk maakt met welke standpunten van fracties de regering het niet eens is. Een dergelijke reactie was aan het begin van de middag nog niet ontvangen. De andere fracties kunnen zich wel in de gevolgde procedure vinden. ,,Ik vind het gedoe een beetje kinderachtig'', aldus Van Dijk (CDA)

Volgens Dijksma (PvdA), voorzitter van de Kamercommissie Europese zaken, is aan het incident intens overleg tussen haarzelf en het kabinet vooraf gegaan. ,,Op zich hadden we in het presidium van de Tweede Kamer afgesproken dat, ondanks de rouw, spoedeisende zaken doorgang konden vinden'', aldus Dijksma. Premier Balkenende bleek evenveel tegenstander van het houden van een regulier overleg met de Kamer over de Europese top, en met uitzondering van PvdA en VVD konden de fracties zich daarin vinden. Besloten werd tot een schriftelijk overleg, waarbij de fracties schriftelijk hun standpunten kenbaar maken.

Volgens Dijksma is daarbij pas geleidelijk duidelijk geworden dat van regeringszijde helemaal geen inhoudelijke inbreng te verwachten was – noch in de vorm van een zogeheten `geannoteerde agenda' voor de Europese top (waarin de regering haar inbreng omschrijft), noch in de vorm van een reactie op de standpunten van de Kamer. Ze had daarop wel nader willen aandringen, zegt Dijksma, ,,maar zonder een meerderheid in de commissie is het moeilijk om een vuist te maken''.

Uit een opmerking van vice-premier Zalm (VVD) op diens weblog blijkt dat ook aan regeringszijde verschillend gedacht wordt over het al of niet doorvergaderen tijdens de rouw. ,,Heel Nederland werkt door, en in de Kamer is vergaderen werk'', aldus Zalm. Premier Balkenende, die wel gewoon deelneemt aan de Europese top, bleek tot vergaderen met de Tweede Kamer echter niet te vermurwen. De VVD'er Van Baalen betreurt het achterwege blijven van overleg vooral, omdat buiten de Kamer van de zijde van bewindslieden wél degelijk uitlatingen worden gedaan over Europa.