Tevredenheid over plan voor inrichting Nederland

Werkgevers, projectontwikkelaars en woningcorporaties zijn tevreden over het plan van minister Dekker (VROM) voor de inrichting van Nederland de komende twintig jaar. Milieuorganisaties vrezen juist dat Nederland wordt volgebouwd ten koste van natuur en landschap.

Dit blijkt uit reacties op de Nota Ruimte van Dekker waarmee eerder deze week de meest betrokken ministers in het kabinet akkoord zijn gegaan. De belangrijkste uitgangspunten en maatregelen uit deze nota werden woensdag door deze krant gepubliceerd. De ministers willen de economie ruimte bieden. Daartoe krijgen de mainports Schiphol en de Rotterdamse haven een impuls, alsmede zes stedelijke netwerken. Gemeenten, provincies en projectontwikkaars krijgen meer ruimte zelf te bepalen waar en wat zij willen bouwen.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is blij dat het kabinet de internationale concurrentiepositie van Nederland als uitgangspunt neemt voor het ruimtelijk beleid. ,,Er is meer aandacht voor economie en dat is een goede zaak'', aldus J. Rijkhoff van de werkgevers. ,,De laatste jaren was de balans doorgeslagen naar de ecologie.''

De in Neprom verenigde grote projectontwikkelaars zijn vooral ,,blij'' met het voornemen van het kabinet de planologie te liberaliseren. Neprom-directeur J. Fokkema: ,,Het rijk heeft als motto van hindermacht naar ontwikkelingskracht. Dat is goed.'' De projectontwikkelaars zijn tevreden dat er geen ,,rode contouren'' worden gelegd om de steden, grenzen waarbuiten niet gebouwd mag worden. Ex-minister Pronk was daar vóór, om de open ruimte te sparen.

Fokkema: ,,Het heeft geen zin om lijntjes op de kaart te trekken. Het is beter te luisteren naar wat de consument wil.'' Aedes, de koepel van woningcorporaties, is vooral tevreden dat kleine kernen niet langer `op slot' zitten. Directeur P. Boerenfijn: ,,De kleine kernen kunnen eindelijk bouwen voor de eigen bevolking. Dat is nodig om die kernen leefbaar te houden.''

De Stichting Natuur en Milieu en Vereniging Milieudefensie zijn ontstemd over de plannen geen bebouwingsgrenzen te stellen. Zij presenteren maandag een alternatief plan om de noodzakelijke woningen en bedrijventerreinen aan te leggen binnen bestaand bebouwd gebied. W. Verhaak van Miliedefensie: ,,30 procent van alle bedrijventerreinen ligt er verwaarloosd bij. Begin daar eerst, voordat je Nederland volbouwt en bijvoorbeeld het prachtige landschap van de Hoeksche Waard verpest met bedrijventerreinen. Het laissez faire beleid van Dekker is de doodsteek voor het landschap.'' LTO Nederland vindt juist dat het rijk nog te veel restricties oplegt aan het platteland die verband houden met natuur en milieu.

Komende week overlegt Dekker met maatschappelijke organisaties en bestuurders over het beleid. De ministerraad zal naar verwachting eind april het beleid vaststellen. Op aandringen van de Kamer laat de minister een onderzoek instellen door de landsadvocaat naar de juridische status van de nota.