Technische universiteiten federatie

De drie technische universiteiten gaan samen een federatie vormen. Onderwijs en onderzoek worden gebundeld en op elkaar afgestemd, kennis moet economisch beter worden benut. De Federatie van Technische Universiteiten moet in 2010 tot de ,,absolute Europese top'' behoren.

De Technische Universiteit Delft (TUD), Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de Universiteit Twente (UT) hebben hun plan om te komen tot een federatie vastgelegd in het Sectorplan Wetenschap & Technologie, dat vanochtend is aangeboden aan staatssecretaris Nijs (Onderwijs, VVD). Nijs toonde zich enthousiast en hoopt dat andere wetenschappelijke sectoren het TU-voorbeeld zullen volgen. Om te voorkomen dat het bij een papieren voornemen blijft, wil Nijs een convenant sluiten met de TU's en het bedrijfsleven om uitvoering en financiering te regelen. Als manco van het plan noemde Nijs het ontbreken van een gezamenlijke bestuursstructuur.

De drie TU's willen hun eigen identiteit behouden, maar zullen zich in het buitenland als één instelling presenteren. Ze vragen 210 miljoen euro van de overheid om het plan te realiseren. Met hun samenwerking willen de TU's een bijdrage leveren aan een sterke Nederlandse kenniseconomie. Met name de zogenoemde innovatieparadox willen zij oplossen: Nederlandse universiteiten scoren hoog in Europese ranglijstjes van wetenschappelijke prestaties, maar deze kennis sijpelt onvoldoende door naar het bedrijfsleven.

De federatie krijgt vorm op drie gebieden. Het onderwijsaanbod wordt aantrekkelijker gemaakt door de aansluiting met het vwo te verbeteren en de bacheloropleidingen te verbreden. Voor master-, leraren- en ontwerpersopleidingen bundelen de TU's hun onderwijs in de 3TU Graduate School. Concrete onderwijsdoelen voor 2010 zijn ondermeer vijftien procent meer bachelorstudenten en dertig procent meer internationale masterstudenten.

Op het gebied van onderzoek gaan de TU's hun programma's op elkaar afstemmen in het 3TU Institute for Science & Technology. Dit betekent dat ze samen prioriteiten zullen stellen. Per deelgebied wordt één onderzoeksgroep uitgekozen en worden elders groepen opgeheven. Men verwacht dat vijftien tot twintig procent van de rijksbijdrage voor onderzoek een andere bestemming zal krijgen. Concrete doelen zijn ondermeer verhoging van de Europese subsidies en van het aantal promoties, allebei met twintig procent.

Het 3TU Innovation Lab bundelt alle activiteiten op het gebied van kennisvalorisatie, het te gelde maken van wetenschappelijke kennis door bedrijven. Gestreefd wordt naar verhoging van opbrengsten uit contractonderzoek met twintig procent, en verhoging van het aantal octrooien met 25 procent.

Behalve de drie TU's hebben ook andere universiteiten sectorplannen gemaakt om hun onderwijs en onderzoek beter op elkaar af te stemmen. De plannen van Letteren en Natuurwetenschappen zijn echter veel minder vergaand dan die van Wetenschap & Technologie.