Pensioenplan PvdA 2

De consequenties van de PvdA-plannen betekenen feitelijk het einde van ons huidige pensioenstelsel dat mede gebaseerd is op de kracht van collectiviteiten. De kracht van een collectiviteit ligt met name in de solidariteit tussen generaties en groepen deelnemers aan pensioenregelingen. Hierdoor zijn sociale partners in staat om een kwalitatief goed pensioenstelsel te borgen tegen betaalbare premies met daarbij de mogelijkheid om te indexeren. De PvdA wenst hier kennelijk vanaf te stappen.

De gedane voorstellen behelzen een verslechtering van het levenslange pensioen na 65 jaar om zo het tijdelijke pensioen van voor 65deels te handhaven. Dat is een slechte pensioendeal voor alle werknemers. Immers, het levenslange pensioen is voor werknemers van veel groter belang dan een kortdurend pensioen tussen de 60 en 65 jaar.

Het op deze wijze invulling geven aan de instandhouding van het prepensioen staat haaks op de door werknemersorganisaties voorgestane beleidslijn in deze. Zij wensen het huidige fiscale kader te handhaven, om zo de mogelijkheid van eerder uittreden te behouden.

Een beter doordacht pensioenbeleid (deeltijdpensioen) alsmede positieve stimulansen (mentorfuncties) voor werknemers en een cultuuromslag in arbeidsorganisaties kunnen een betere bijdrage leveren aan een participerend ouderenbeleid en het nemen van verlof tijdens de arbeidzame periode dan de nu door de PvdA gepresenteerde plannen. Het is overigens veelzeggend dat de plannen van de PvdA door alle werknemersorganisaties worden afgewezen. Zou het dan toch zo zijn dat de echte vertegenwoordigers van werknemers in Nederland niet de politieke partijen zijn?

    • Jan van Beek