Moeten ouderen tot hun 65ste solliciteren?

Nederland, meent de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kan zich niet permitteren oudere werklozen tot hun pensioenleeftijd een uitkering te geven. Aan de webcongresdeelnemers de vraag wat zij daarvan vinden.

Paul van den Bergh, Tilburg: ,,Als we ouderen als volwaardige burgers willen blijven beschouwen in onze maatschappij, dan horen daar het recht en de kans op arbeid bij, evenals de sollicitatieplicht. Zeker gezien de toenemende vergrijzing en het te verwachten tekort aan arbeidskrachten. Natuurlijk mogen uitzonderingen gemaakt worden voor mensen die op andere wijze dan door betaalde arbeid bijdragen aan de samenleving, of voor diegenen die door de aard van hun arbeidsverleden reëel gezien geen kans meer maken op werk.''

Piet Buwalda, Den Haag: ,,Ik ben voor een solicitatieplicht tot ten minste 65, vooral omdat anders een nieuw WAO-probleem op de loer ligt. De argumenten van de tegenstanders dat ,,zo weinig mensen boven de 55 werken'' en dat ,,er geen banen zijn'' aanvaard ik niet. Het eerste is nu precies het gevolg van een onjuiste politiek, het tweede een tijdelijk conjunctuurverschijnsel.''

Henk Meyknecht, Amsterdam: ,,Een nieuwe generatie gezonde en actieve 55-plussers dient zich aan. Is het niet fantastisch dat wij deze bekwame ouderen blijven stimuleren om actief deel te nemen in onze samenleving? Er zit zeer veel kennis en talent bij deze groep mensen die doorgegeven dient te worden aan een volgende generatie.''

Corrie Hogenboom, Groningen: ,,Solliciteren? Prima! Maar dan wel met de verplichting aan werkgevers een evenredig percentage ouderen in dienst te nemen op alle naar opleiding en werkervaring passende arbeidsniveaus. Ik ben graag bereid een onderzoekje te doen naar de bereidwilligheid van werkgevers ouderen in dienst te nemen. Wellicht kunnen mijn honderden sollicitatiebrieven nog meedoen in de steekproef.''

Oscar Lopes Cardozo, Kortenhoef: ,,We zien deze catagorie nu veel vrijwilligerswerk doen. Het zou te prijzen zijn als we dat eens behoorlijk gingen betalen. Dan was er meteen weer spanning op de arbeidsmarkt. Het is toch te gek voor woorden dat in een diensteneconomie degene die betaald diensten levert weggeconcurreerd wordt door degene die op overheidskosten dezelfde diensten als vrijwilliger aanbiedt.''

Puck M. de Laat, Horst: ,,Nog niet zo lang geleden kiepten werkgevers de oudere werknemers overboord, omdat jongeren meer kans op werk moesten krijgen en vanwege de bezuinigingen.

Nu de economie in het slop dreigt te raken, worden de oudjes weer opgepoetst en moeten ze weer op komen draven. Zelf heb ik 41 jaar gewerkt, ik heb geen uitkering hoeven aanvragen en mijn laatste werkgever heeft alles in het werk gesteld om mij, na een ernstig auto-ongeval, buiten spel te zetten. Al zou ik geprest worden te solliciteren, dan zou ik ronduit weigeren.''

Jetske van den Bijtel, Abcoude:

,,Wie geliefd is op de arbeidsmarkt vindt ook zonder verplichting iets en voor anderen is het frustrerend en leidt het tot weinig, behalve tot veel controle en papierwerk. Bovendien maken veel CAO-bepalingen oudere werknemers extra duur.''

Laurian Alferink, Heeten: ,,Men heeft ouderen opgezadeld met een weinig realistisch perspectief. Als ouderen hun kennis en ervaring willen inzetten of gewoon nieuwe kennis willen opdoen, worden ze geblokkeerd door overheidsregels of door een maatschappij die niet in hen is geïnteresseerd. Een groot aantal politici en wetenschappers staat zo ontzettend ver af van de werkelijkheid waarin mensen dit ondergaan.''

Ingrid Petiet, Zwolle: ,,Zeker in een tijd dat er meer werkzoekenden dan arbeidsplaatsen zijn, is de kans dat de sollicitatie van een 57-plusser mislukt zo goed als honderd procent. Om iemand vanuit een situatie van werkloosheid of WAO te verplichten te solliciteren met de wetenschap dat die persoon vanwege de leeftijd eigenlijk geen schijn van kans maakt, is een vorm van zinloos psychisch geweld.''

Bart Leurs, Houten: ,,Er wordt vaak gezegd door bedrijven dat ze graag ook oudere werknemers willen hebben, omdat zij ervaren zijn. Maar als mensen van ouder dan 45 solliciteren, worden ze doorgaans afgewezen. Bedrijven zullen dus eerst de daad bij het woord moeten voegen.''

Paul Mertens, Gouda: ,,De leeftijdgebonden pensioenplicht vind ik ook een vorm van leeftijdsdiscriminatie die niet strookt met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie in artikel 1 van de Grondwet. De pensioenplicht op het 65ste levensjaar kan worden afgeschaft. Met pensioen gaan kan iets worden waar je voor kiest op een zelf gekozen leeftijd.''

Violette van Heek, Amsterdam: ,,De sollicitatieplicht zal alleen maar tot bureaucratie leiden en weinig bijdragen aan een verbeterde arbeidspositie van 55-plussers. Wanneer je aan dat laatste serieus wat wilt doen, zul je je in eerste instantie op werkgevers en het gevoerde personeelsbeleid moeten gaan richten.''

Rien Rozendaal, Ferwerd: ,,Het is mensonterend om een nutteloze sollicitatieplicht op te leggen, simpel omdat er voor die groep geen banen zijn. Denkt men dat het zo leuk is om stelselmatig afgewezen te worden? Verder hoeft werken niet zo opgehemeld te worden als nu weer gangbaar is, alsof dat het enige is om volwaardig mens te kunnen zijn.''

Yael Schrijver, Amstelveen: ,,De overheid heeft te weinig geld in kas om ouderen na hun 57ste door te betalen tot hun pensioen. Beleid: ouderen moeten verplicht solliciteren. Ongeveer 25 jaar geleden had de overheid veel geld in kas. Beleid: doe ouderen weg met een opvangregeling. De overheid wordt geleid door wat er toevallig in kas is en de waan van de dag. Wie wordt gestraft voor slecht beleid? De oudere. Verplicht solliciteren en daarna afgewezen worden omdat je te oud bent. Wat een onzinnig bedenksel.''