Neutrale staat 1

In hun artikel `Neutrale staat is een grondrecht' introduceren LPF-Kamerlid Joost Eerdmans en fractiemedewerker Erik Schreijen een merkwaardige opvatting over neutraliteit en de scheiding tussen kerk en staat (NRC Handelsblad, 3maart). Deze scheiding beoogt te voorkomen dat de kerken een dominante positie in de staat bekleden. Maar dat geldt niet alleen voor de kerken, maar ook voor niet-religieuze levensbeschouwingen. Dat wil niet zeggen dat hun bestaan ontkend wordt of dat hun rol in de maatschappij niet van belang wordt geacht.

Over het openbaar onderwijs schrijven Eerdmans en Schreijen dat ouders daarbij een bewuste keuze maken voor onderwijs ,,vrij van religieuze invloeden''. Als oud-leerling van een openbaar gymnasium vind ik dit een te beperkte opvatting. Het was voor mijn ouders een keuze voor een vorm van onderwijs die recht doet aan de pluriformiteit van de Nederlandse samenleving, en vrij dient te zijn van een dominante rol van religies en andere levensbeschouwingen, maar juist wel op een objectieve wijze daarover informatie en inzicht verschaft. Dat onderdeel van het leven uitbannen onder het motto `neutraliteit' ondergraaft de kwaliteit van het onderwijs, ook het openbare.

    • Mr. A.R. Burger