Machiavellistische afpersing

De groepering AZF die sinds december vorig jaar de Franse staat geld probeert af te persen onder dreiging van aanslagen, stuurde vijf brieven. Le Monde publiceerde gisteren delen van de brieven.

Volgens de zegslieden van Le Monde valt de lengte van de zinnen in de brieven op en de gezwollenheid van sommige uitdrukkingen. De opsporingsspecialisten vragen zich volgens de krant af of de originelen wel in het Frans zijn geschreven en of het niet om een vertaling gaat. De krant citeert uit alle brieven, behalve de laatste van 26 februari.

In de eerste brief, van 11 september 2003, schrijft AZF: ,,Ter voorkoming van verrassingen en van een gevaarlijke ongelovigheid aan de kant van de betrokken diensten (..) stellen wij u met dit schrijven op de hoogte van het op handen zijnde optreden van de groep AZF. (..) Wij raden u met klem aan niet te twijfelen aan het bijzonder serieuze karakter van de orders die u binnenkort zullen bereiken uit naam van AZF. (..) Wie zijn wij? Een pressiegroep van terroristische aard (..) Het bestaan van onze groep is (..) slechts bekend bij de leden, die gehouden zijn zichzelf op te heffen zodra aan de financiële eisen is voldaan.

,,Welke middelen hebben wij? (..) De meest machiavellistische afpersing die er op dit moment bestaat (..) waaraan op vreedzame wijze materieel gevolg gegeven dient te worden, zo niet, dan zal het verwerpen van onze eisen onzerzijds indirect terreur en maatschappelijke ontwrichting uitlokken (..) Door de terroristische methode die wij hanteren, al naar gelang onschuldig dan wel verschrikkelijk moorddadig, zullen de regeringsverantwoordelijken in de ogen van allen die het massagraf vinden, uitgroeien tot (..) de echte misdadigers.''

In de volgende brief, van 13 februari, geeft AZF er blijk van te beschikken over de nodige elektronische middelen en listen bedacht te hebben die, volgens Le Monde, `niet zouden misstaan in slechte spionageromans'. AZF schrijft: ,,Onze aardige vuurwerkmaker heeft een serie bommen tot stand gebracht, voorzien van cyclische, betrouwbare en eenvoudige tijdmechanismen, die bij perioden van steeds 31 dagen in werking treden, dat wil zeggen iedere 31e dag en gedurende ongeveer 24 uur. Deze bommen worden geactiveerd en ontploffen onder invloed van simpele trillingen [van een naderende trein, red.].

,,Een groep (..) heeft de laatste weken volledig gewijd aan het ingraven van deze bommen onder de rails van het Franse spoornet, alsook op twee andere plaatsen die uitgekozen zijn om hun grote gevoeligheid en hun betrekkelijk geringe bescherming. (..) De keuze voor het spoornet als voornaamste doelwit houdt op geen enkele wijze verband met kwade bedoelingen jegens deze dienst, maar is bepaald door zijn grote kwetsbaarheid en de grote gelijkvormigheid van het systeem vergeleken bij andere in aanmerking komende doelen (chemische opslagplaatsen, (..) openbare gelegenheden, kunstwerken, enz.).''

In dezelfde brief stelt de groep dat `iedere onderhandelingspoging, psychologische handelwijze of welke poging tot uitstel ook geen enkele zin (heeft), omdat de geprogrammeerde acties zich zullen voltrekken `buiten onze wil'. De groep waarschuwt voor 'verraad', dat 'meedogenloos' afgestraft zal worden. ,,Voor dit geval hebben wij een speciale bom laten maken die wij zorgvuldig achterhouden (eenvoudig aan te brengen op de rails na het doorknippen van het veiligheidshek en dit enkele minuten voor het langskomen van een hogesnelheidstrein).''

In de brief van 17 februari kondigt AZF de ontploffing aan van een bom de volgende dag. Daar komt het niet van: het mechanisme heeft gehaperd. Het lijkt ook de bom te zijn die de Franse politie, op aanwijzing van de groep, heeft gevonden. Het projectiel was voorzien van het nummer `018', mogelijk een verwijzing naar 18 februari. De groep schrijft: ,,Als u de eerste ramp wilt voorkomen, dan rest u niets anders dan het spoorwegverkeer in de avond van 17 februari stil te leggen.'' Kennelijk dringt de groep aan op geheimhouding want het citaat vervolgt met: ,,Het is nochtans de bedoeling dat wij ons eigen stilzwijgen ten aanzien van de media verbreken na de eerste ontploffing.''

In de laatst geciteerde brief, van 20 februari, gaat AZF er kennelijk vanuit dat de overheid het treinverkeer inmiddels heeft stilgelegd, wat niet het geval is. ,,Bij wijze van wraak zal AZF ingeval van bedrog of welke handeling ook gedurende veertien dagen de stilte bewaren, hetgeen een onderbreking van het spoorverkeer inhoudt, evenals de waarschijnlijkheid van een of twee ontploffingen buiten het spoornet.''

In een begeleidend commentaar schrijft Le Monde: ,,Het pokeren gaat door. Het is vooralsnog onmogelijk uit te maken of de dreigementen (..) neerkomen op onvoorstelbare bluf.''

    • Pieter Kottman