De vierdaagse

Dat geen onderwijskundige argumenten te vinden zijn om in paniek te raken over de vierdaagse lesweek ben ik eens met Leo Prick (column W&O 29 februari). Maar zijn vergelijking met Frankrijk gaat niet op. Het voornaamste verschil met Frankrijk is dat de scholen niet zelf de schooltijden bepalen, dat wordt centraal geregeld. Er is ook daar geen sprake van een overleg tussen ouders en school waarbij zij samen tot een vergelijk komen. Ik verzet me vooral tegen de gedachte dat ouders en school via overleg tot een werkbare oplossing kunnen komen. `Ouders' zijn niet één groep met gelijke belangen. Werkende ouders hebben heel andere belangen dan niet werkende ouders, zeker als het om schooltijden gaat.

Ook binnen een school kunnen die belangen onderling enorm verschillen. Het rooster zal bovendien niet in overleg met de ouders tot stand komen. In de eerste plaats staat in de leerplichtwet geen schoolrooster of een aantal uren per week of per jaar dat kinderen les moeten krijgen. Ouders moeten hun kinderen laten opdraven als de school zich openstelt en in theorie kan dat zelfs 24 uur per dag zijn. Ouders en leerlingen moeten zich hier dus voegen naar over hen genomen beslissingen, op straffe van vervolging door de leerplichtambtenaar.

Dan is er nog de jaarlijkse in- en uitstroom. Tussen de start van een of ander overleg tussen ouders en school over de schooltijden en het uitvoeren van dat rooster zal minstens een schooljaar zitten. Tegen die tijd zijn de leerlingen uit de achtste groep weg. Binnen 4 jaar al zal de schoolpopulatie zo vervangen zijn dat minstens de helft van de ouders het moet doen met een decreet uit het verleden waarin zij geen enkele inspraak hebben gehad. En dat terwijl het lesrooster ook al niet het gevolg zal zijn van een unaniem besluit.

Er zullen scholen komen die een zesdaagse schoolweek invoeren met extra korte dagen en scholen die kiezen voor een vierdaagse lesweek met extra lange dagen. Nog erger: ook het aantal schooluren per jaar staat niet vast. Scholen mogen kiezen om de urenlast in de onderbouw te verzwaren en in de bovenbouw te verlichten, of andersom.

Overigens ben ik voor een vierdaagse schoolweek voor het basisonderwijs met de woensdag als vrije dag. Ik ben ervan overtuigd dat een beetje lucht midden in de week erg veel gedragsproblemen in de klas kan voorkomen. Maar dan wel graag per centraal decreet en op alle scholen hetzelfde om de leerlingen gelijkheid van onderwijskansen te waarborgen.

    • Miriam Lavell Per E-Mail