Brussel stelt handboek integratie op

De Europese Unie werkt aan een Handboek voor Integratie van migranten. In het handboek worden normen en waarden geformuleerd als richtsnoer voor integratie. De presentatie van het handboek wordt deze herfst verwacht tijdens het Nederlandse voorzitterschap.

Dat melden bronnen bij de Europese Commissie en in verschillende Europese hoofdsteden. In het handboek worden richtsnoeren geformuleerd voor het opzetten van introductieprogramma's voor nieuwkomers, voor inburgerings- en taalcursussen. Ook zal in het handboek staan in hoeverre migranten moeten deelnemen aan het religieuze, politieke en culturele leven om van integratie in het nieuwe thuisland te kunnen spreken.

Op verschillende conferenties in Europese hoofdsteden (Kopenhagen, Lissabon en Londen) bespreken politici, beleidsambtenaren, academici en maatschappelijke organisaties welke richtlijnen in het Handboek voor Integratie moeten worden opgenomen. Ook worden de `best practices' in diverse landen op het gebied van inburgeren met elkaar vergeleken en in het handboek verwerkt.

Het handboek is een initiatief van de Europese Raad van Regeringsleiders en werd tijdens het Deense voorzitterschap in 2002 ontwikkeld. Het eerste seminar is vorige maand in Kopenhagen georganiseerd. Als de drie conferenties zijn afgerond, zullen aanbevelingen worden geformuleerd voor de Europese regeringsleiders.

,,Het handboek moet zich beperken tot adviezen. We willen niet zover gaan dat de Europese Commissie de lidstaten gaat verplichten tot invoering van inburgerings- en integratieprogramma's'', zegt een ambtenaar die nauw bij het opstellen van het handboek betrokken is. Wel wordt gepoogd om op Europese schaal criteria vast te leggen waaraan migranten moeten voldoen om te integreren.

Intussen zijn acht lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, bezig inburgeringscursussen verplicht te stellen voor migranten. Dat is nu nog een meerderheid, maar als de Unie na 1 mei 25 leden telt, een minderheid. ,,Van het Handboek voor Integratie moet ook een signaal uitgaan naar de nieuwe lidstaten'', zegt de ambtenaar. De normen en waarden in het oosten van Europa verschillen op diverse gebieden nogal van die in West-Europa, bijvoorbeeld op het gebied van discriminatie van homoseksuelen en joden.