We bouwen Groene Hart niet vol

Weer een nieuwe inspraakronde over de ruimte in Nederland? Liever niet, zegt minister Dekker, de dynamiek moet nu een kans krijgen.

Er komt geen nieuwe inspraakronde over het ruimtelijk beleid voor de komende vijftien jaar, schrijft VVD-minister Sybilla Dekker (VROM) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Dit tot onvrede van een deel van de Tweede Kamer. Die twijfelt aan de ,,juridische houdbaarheid'' van de zogenoemde Nota Ruimte die over zes weken klaar is. PvdA-Kamerlid Duivesteijn wil nu een spoeddebat. Hij dreigt een nieuwe inspraakronde via de rechter af te dwingen.

Minister Dekker: ,,Ik weet dat de Tweede Kamer zijn juridische adviezen heeft ingewonnen. Dat is terecht. Dat is ook hun rol. Ik heb ook een rol. En ik heb dit niet zomaar gedaan. Ik heb het uitvoerig laten toetsen. We hebben hier adviseurs. We hebben er een interdepartementale groep van juristen op zitten, inclusief justitie, waarin we iedere tekst bekijken of dat zo kan. En het kan.''

Waarom wilt u geen nieuwe inspraakronde?

,,De Nota Ruimte is gebaseerd op een groot aantal adviezen, die allemaal wijzen op een meer gebiedsgerichte ruimtelijke ontwikkeling. Vorig jaar heeft mijn voorganger Henk Kamp al aangegeven dat hij die richting uit wilde. Meer bevoegdheden toekennen aan organen en bestuurslagen die bij een gebied zijn betrokken: provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, projectontwikkelaars. Dat is begin vorig jaar door de Kamer besproken. En geaccepteerd! Door het nieuwe kabinet is besloten dat er één integrale nota zou komen van verschillende departementen. Daar wint iedereen bij. Die nieuwe nota bouwt voort op de inspraak die er eerder is geweest. Er is schrijvend aan de nota ook voortdurend overleg geweest. Niet alleen met de landsdelen, maar ook met natuurorganisaties, bouwers. Iedereen heeft gelegenheid gehad te reageren. Op het finale concept geef ik opnieuw gelegenheid om te reageren, in te spreken en met suggesties te komen. Mijn standpunt, gesteund door het kabinet, is dat we het verzoek om inbreng zorgvuldig hebben gehonoreerd. Bovendien gaat de nota na de behandeling in de ministerraad acuut naar de Tweede Kamer en dan hoop ik op een heel open en goed debat.''

Is het fatsoenlijk om een nieuwe inspraakronde af te wijzen, vragen sommigen zich af. Uw nota is anders dan het beleid waarop de vorige inspraak betrekking had?

,,De Nota Ruimte draagt natuurlijk de signatuur van dit kabinet. Het zou gek zijn als de nota dezelfde signatuur zou hebben als onder Paars. Die signatuur zit hem in de wijze waarop ik andere bestuurders de ruimte geef om gebieden te ontwikkelen tot iets waar iedereen zich in kan vinden. Met waarborgen voor de basiskwaliteit voor veiligheid, natuur, milieu en gezondheid. De economische mogelijkheden en dynamiek moeten een kans krijgen. Dat hebben we ongelooflijk hard nodig.''

Omdat er te weinig woningen worden gebouwd?

,,Zeker, zo weinig nieuwe huizen hebben we de laatste jaren niet gezien. Deze nota geeft duidelijkheid over wat we moeten realiseren voor onder meer onze economische ontwikkeling. We moeten als rijk nu keuzes maken. We doen een appèl op investeerders. Als gebieden weten wat het rijk wil met die gebieden, geeft dat altijd een impuls voor investeringen, omdat de onzekerheid verdwijnt.''

U zegt dat geen extra inspraak juridisch kan. Is het ook handig? Als mensen naar de rechter stappen, kan dat maanden vertraging geven.

,,Ja, maar laten we nou keuzes maken. Het kabinet heeft mij van harte ondersteund in de keuzes die ik heb gedegen en zorgvuldig heb gemaakt. Dan moet je ook de ontwikkeling van een land de kans geven. Dat zou ik van moed vinden getuigen. De economie stagneert. We willen daar een impuls aan geven. Dit kan daar hulp bij geven. Laten we dat doen. We hebben het nodig.''

De mensen die inspraak eisen, vrezen dat we in Nederland de ruimte gaan volbouwen. Welke waarborgen kunt u bieden?

,,Dat gaat we natuurlijk niet doen! We erkennen dat er negentien nationale landschappen zijn. Dat is niet niks. Er zijn spelregels voor de ecologische hoofdstructuur. We gáán het Groene Hart niet volbouwen. Ik wil alleen kijken naar de randen. Kijk, het uitgangspunt voor de nota is dat we de komende jaren moeten kunnen wonen, werken om ons welvaartsniveau op peil te houden, en kunnen recreëren. Daarvoor hebben we alle functies nodig. En we kiezen ervoor om de economische dynamiek te benoemen in de mainports en in de stedelijke netwerken, die ieder een eigen signatuur zullen hebben.''

    • Arjen Schreuder