Het kabinet omarmt code Tabaksblat

Het kabinet gaat een reeks wetswijzigingen doorvoeren om naleving van de Nederlandse code voor goed ondernemingsbestuur te bevorderen. Vrijwel alle aanbevelingen van de commissie Tabaksblat worden door de overheid gevolgd.

Het kabinet heeft daarnaast de code Tabaksblat aangemerkt als de gedragscode waar beursgenoteerde vennootschappen zich aan moeten houden. Dit hebben Zalm (Financiën), Donner (Justitie) en Brinkhorst (Economische Zaken) de Tweede Kamer laten weten.

De code die begin dit jaar van kracht werd, draagt volgens het kabinet bij aan het herstel van vertrouwen van beleggers en het publiek in de integriteit van bestuurders, commissarissen en financiële marktpartijen.

In een bijlage bij de code hadden de opstellers aanbevelingen gedaan om de wetgeving aan te passen, deels omdat naleving van de code anders onmogelijk zou zijn, maar ook om naleving te bevorderen. Deze heeft het kabinet vrijwel allemaal overgenomen. Zo krijgt de externe accountant toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders en heeft hij het recht daarin het woord te voeren, zodat hij vragen van aandeelhouders over zijn werk kan beantwoorden. Institutionele beleggers (pensioenfondsen, banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen) worden verplicht een beleid te formuleren voor de uitoefening van de zeggenschapsrechten op hun aandelen in beursgenoteerde vennootschappen. Voor bestuurders van naamloze vennootschappen wordt een benoemingstermijn van maximaal vier jaar wettelijk vastgelegd (met mogelijkheid van herbenoeming). Het stemmen bij volmacht en op afstand wordt eenvoudiger gemaakt voor aandeelhouders.

Misschien wel de belangrijkste aanbeveling had het kabinet al in september opgevolgd, toen zij een wetsvoorstel indiende dat beursgenoteerde vennootschappen in hun jaarverslag verplicht om aan te geven in hoeverre zij de door de regering aangewezen gedragscodes naleven.

Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid van een bestuursverbod voor bestuurders en commissarissen die financieel-economische delicten hebben begaan. Verder heeft het kabinet besloten dat er geen keuze meer is in het moment waarop personeelsopties worden belast. Dat gebeurt in het vervolg bij de uitoefening van de opties. Ook zal wettelijk worden voorzien in een soberder richtlijn voor de ontslagvergoeding in het geval bestuurders en werknemers zich tot de rechter wenden. De kantonrechtersformule zal daarvoor bij wet worden gewijzigd.