Meer controle op medici uit het buitenland

Buitenlandse artsen en verpleegkundigen die in Nederland willen komen werken, moeten vanaf vandaag aantonen dat ze ook in hun land van herkomst hun beroep zonder beperkingen mogen uitoefenen.

De medische beroepsbeoefenaren mogen geen veroordeling of andere disciplinaire maatregel op hun kerfstok hebben die hen in hun thuisland verbiedt hun beroep (volledig) uit te oefenen hoewel ze daartoe wel gekwalificeerd zijn. Daartoe moeten ze een verklaring overleggen van de instantie die in hun thuisland voor registratie zorgt.

Alleen met een dergelijke verklaring kunnen ze in Nederland worden ingeschreven in het BIG-register (waarin BIG staat voor Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Deze inschrijving is nodig voor artsen, verpleegkundigen en enkele andere medische en psycho-sociale beroepen, om omschreven en alleen aan hen voorbehouden handelingen, zoals het toedienen van injecties, te mogen uitvoeren. Door de inschrijving in het openbare register kan iedereen nagaan of een beroepsbeoefenaar voldoende bekwaamd en bevoegd is om het beroep uit te oefenen. Het register geldt op dit moment voor apothekers, fysiotherapeuten, artsen, gezondheidspsychologen, verpleegkundigen, psychotherapeuten, tandartsen en verloskundigen.

Het zogenoemde BIG-register voert de maatregel in, vooruitlopend op de poging die de Nederlandse regering tijdens het komende voorzitterschap van de Europese Unie wil doen om over de registratie van de medische beroepsbeoefenaren Europese afspraken te maken. In een aantal landen, waaronder Engeland, wordt van medische beroepsbeoefenaren al zo'n verklaring gevraagd. Tot nu toe vormde in Nederland een eigen verklaring van de arts of verpleegkundige de enige toets.

Het besluit om buitenlandse artsen en verpleegkundigen een gewaarmerkt bewijs te vragen, hangt ook samen met de uitbreiding van de Europese Unie. Binnen de EU geldt vrijheid van vestiging en dienstverlening, maar daardoor kan het risico toenemen dat in Nederland medische beroepsbeoefenaren actief worden die in eigen land niet meer mogen werken.

Om voor inschrijving in het BIG-register in aanmerking te komen, moeten buitenlandse artsen en verpleegkundigen naast een verklaring van geen bezwaar ook gewaarmerkte afschriften inleveren van diploma's, vooropleiding, stages en uren praktijkervaring. Ook is het nodig over een geldige verblijfsvergunning te beschikken.

In 2003 lieten bijna 1.300 buitenlandse artsen en verpleegkundigen zich inschrijven in het BIG-register. De meesten waren afkomstig uit andere EU-landen.