Voorstel aan EU-Hof steunt milieuclubs

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij mag alleen een vergunning geven voor kokkelvisserij in de Waddenzee als het zeker is dat er geen schadelijke gevolgen zijn.

Dit concludeert advocaat-generaal J. Kokott van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg vanmorgen in een zaak die door de Nederlandse Raad van State aan het Hof is voorgelegd. Als het Europese Hof de conclusie van de advocaat-generaal volgt, betekent dit dat Nederland alleen toestemming mag geven voor kokkelvisserij in de Waddenzee als er ,,geen redelijke twijfel aan de afwezigheid van schadelijke gevolgen bestaat''. Het Hof velt over de conclusie van de advocaat-generaal later dit jaar zijn oordeel. Dat arrest is bindend.

De conclusie – een soort voorstel aan het Hof – is een belangrijke steun in de rug van natuurbeschermers. Zij verzetten zich tegen schelpdiervisserij in de Waddenzee, omdat deze zó intensief is geworden dat zij schade toebrengt aan het natuurlijke milieu, waardoor de sterfte onder eidereenden oploopt.

De Raad van State had de zaak aan het Luxemburgse Hof voorgelegd, omdat hij een duidelijke uitleg wilde hebben van de Europese Habitatrichtlijn. Deze richtlijn beoogt de biologische diversiteit te waarborgen door Europese natuurgebieden te beschermen. De Waddenzee is een van die gebieden. Vooral de eidereend en de scholekster zijn in dit verband van belang omdat zij zich voeden met schelpdieren.

De Raad van State kreeg met de kwestie te maken doordat twee natuurbeschermingsorganisaties, de Waddenvereniging en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, bezwaar hadden gemaakt tegen de verlening van twee vergunningen in 1999 en 2000 door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan de Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij.

De Waddenvereniging is ingenomen met de conclusie. ,,Op vrijwel alle punten is onze uitleg van de richtlijn overgenomen. Als het Hof de conclusie overneemt, dan zal dat consequenties hebben voor de mechanische kokkelvisserij'', aldus de woordvoerster.