Akkoord kosten pensioen

De werkgevers en werknemersorganisaties hebben met het kabinet definitieve afspraken gemaakt over de kosten van de pensioenregelingen. Dat is de uitkomst van een laatste ronde onderhandelingen, over het toekomstige toezicht op pensioenfondsen gisteravond in de Stichting van de Arbeid, het sociaal-economisch overlegforum.

Secretaris pensioenen G. Verheij van werkgeversorganisatie VNO-NCW verwacht dat de pensioenkosten voor het bedrijfsleven door het akkoord verder zullen stijgen, al is de stijging gematigder dan bij de oorsponkelijke inzet van het kabinet en van de toezichthouder op pensioenfondsen, de Pensioen en Verzekeringskamer (PVK).

De afspraak is dat alle pensioenfondsen kostendekkende pensioenpremies in rekening moeten brengen en dat zij daarover in hun jaarverslag gaan rapporteren. De afgelopen drie jaar zijn de pensioenpremies met zo'n 40 procent gestegen tot ruim 14 procent van de loonsom. De vuistregel is dat de werkgever eenderde van de premie betaalt, de werknemer de rest.

Verheij is tevreden dat de politiek met dit akkoord het pensioentoezicht en de daarmee samenhangende kosten heeft afgebakend. Onder de sociale partners, die de dominante beslissers zijn in de grote pensioenfondsen, bestaat sinds geruime tijd irritatie over de verscherping van het toezicht door de PVK. De sociale partners hebben de afgelopen maanden hard gelobbyd bij het kabinet om soepeler afspraken over het toezicht.

De pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren het grootste deel van hun vermogensoverschotten uit de jaren negentig zien verdampen door de sluipende beurskrach, de lage rente, te lage pensioenpremies en stijgende pensioentoezeggingen.

De sociale partners accepteren nu dat een pensioenfonds eens in de veertig jaar een tekort op zijn financiële reserves mag hebben. De werkgevers en werknemers hebben vastgelegd hoe goed de financiële positie van een pensioenfonds moet zijn. De verhouding tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen moet in vijftien jaar naar een niveau van 130 procent. Nu ligt dat rond de 110.

www.nrc.nl Dossier pensioenen

Gerectificeerd

Pensioenakkoord

In het artikel Akkoord kosten pensioen (29 januari, pagina 14) staat dat werkgevers doorgaans eenderde van de pensioenpremies betalen. Dat is onjuist. Het is tweederde.