Turken iets vaker in ziekenhuis

Turken belanden iets vaker in het ziekenhuis dan andere bevolkingsgroepen. Dit blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS baseert zijn conclusies op medische registraties van personen tot vijftig jaar in de periode 1995-2001. Er is rekening mee gehouden dat de allochtone bevolking gemiddeld iets jonger is.

Van de Turkse vrouwen werd in die periode jaarlijks bijna 15 procent in het ziekenhuis opgenomen en van de mannen bijna 12 procent. Maar ook inwoners van Marokkaanse en Surinaamse afkomst worden relatief vaak opgenomen, zij het gemiddeld zo'n procent minder dan bij Turken het geval is. Bij autochtone vrouwen en mannen zijn die percentages iets meer dan 12 respectievelijk 9.

Wordt echter onderscheid gemaakt tussen meerdere dagen durende, klinische opnamen en behandelingen die tijdens een dagopname kunnen worden gedaan, dan is dat beeld anders. Bij de langdurigere klinische opnamen voeren Marokkaanse vrouwen de lijst aan, vóór de Turkse en de Surinaamse. Bij mannen zijn dat de Turken, terwijl de Marokkanen en Surinamers vrijwel gelijk scoren. Overigens neemt het aantal klinische opnamen gestaag af, een trend die al enkele decennia geleden heeft ingezet en die ook bij de onderscheiden bevolkingsgroepen zichtbaar is.

Het aantal dagopnamen neemt daarentegen al jaren toe. Hier maken zowel Turkse vrouwen als mannen in vergelijking met de andere groepen het vaakst gebruik van. Bij de vrouwen `scoren' de Marokkaanse het laagst, bij de mannen zijn dat de Surinamers.

Mensen van Surinaamse afkomst verbleven in de onderzoeksperiode bij een klinische opname gemiddeld een dag langer in het ziekenhuis dan de andere bevolkingsgroepen. Er blijkt nauwelijks verschil in opnameduur tussen autochtone patiënten en die van Turkse of Marokkaanse afkomst. Bij alle groepen daalt de opnameduur voor klinisache behandelingen, een eveneens al geruime tijd geleden ingezette trend. Maar het verschil tussen de Surinaamse bevolkingsgroep en de andere blijft in de onderzochte periode vrijwel gelijk.