Paniek over thuiszorg

De overheid is zelf verantwoordelijk voor de paniek die is uitgebroken over de tariefsverhogingen bij de thuiszorg. Thuiszorggebruikers kregen half december een brief met ingewikkelde rekenmodellen voor het hogere tarief dat ze zouden moeten betalen. Duizenden gebruikers zegden de thuiszorg af, in verwarring over de brief en over de sombere berichten in de pers, terwijl ze de extra kosten misschien best kunnen betalen. Bovendien hebben mensen met een minimuminkomen voor thuiszorg recht op bijzondere bijstand van de gemeente. Helaas zullen veel thuiszorggebruikers pas in maart zeker weten wat de verhoging hun kost, want dan komt de rekening over het eerste kwartaal.

Het tarief van de thuiszorg is lange tijd niet verhoogd en het nieuwe tarief komt tussen de 16 en 528 euro per maand te liggen, afhankelijk van het inkomen. Het is goed dat mensen met een hoog inkomen zoveel mogelijk zelf voor hun thuiszorg betalen. Zij kunnen aan de hand van werkelijke kosten afwegen wat ze nodig hebben en eventueel uitwijken naar commerciële alternatieven, zodat de publieke thuiszorg wordt ontlast. Na jaren van sombere berichten over mislukkende reorganisaties en te verregaande commercialisering zijn er eindelijk goede berichten. Het ziekteverzuim daalt en wachtlijsten slinken of verdwijnen.

Thuiszorg is een spil van de samenleving met steeds meer ouderen en alleenstaanden zonder kinderen of met kinderen die ver weg wonen. Vooral nu de overheid steeds meer hamert op grotere arbeidsparticipatie hebben minder mensen tijd om zelf vrijwillig de zorg voor hun rekening te nemen. Verzorgers ontdekken het eerst of iemand snel vervuilt, slecht eet of achteruitgaat. Ze kunnen voorkomen dat bejaarden sterven door een hittegolf, zoals dat in Frankrijk afgelopen zomer massaal gebeurde. Thuiszorg is voor de overheid vaak een goedkoop alternatief voor het gesubsidieerde verpleegtehuis en de prijs mag niet zo hoog worden dat zorgbehoeftigen daar worden opgenomen. Dat geldt ook voor degenen die gebruik maken van psychiatrische dagzorg.

Voor ouderen en gehandicapten met een gefixeerd inkomen en veel extra kosten door voorzieningen en medicijnen komt een hogere rekening extra hard aan. Zij hebben gedurende de rest van hun leven geen enkele mogelijkheid die te compenseren met extra inkomsten. Het is verstandig dat het kabinet niet meteen op de eerste, zelfveroorzaakte paniekgolf is meegedreven en dat ze de tariefsverhogingen niet heeft gewijzigd. Maar over een paar maanden moet goed worden geïnspecteerd of iedereen de rekening van het eerste kwartaal wel kan betalen. Eventueel kunnen dan alsnog sommige tarieven worden verlaagd.