Kritiek op Nederlands economisch beleid

De Nederlandse overheid moet meer doen aan innovatie, opleiding van bèta's en het vergroten van de marktconcurrentie om de achterstand in productiviteit op andere EU-lidstaten goed te maken. Bij hervorming van de sociale zekerheid wordt vooruitgang geboekt, maar verdere stappen zijn nodig.

Dat zegt de Europese Commissie in de vanmiddag gepubliceerde `brede economische beleidsrichtsnoeren' (2003-2005), de jaarlijkse aanbevelingen van Brussel. Vorig jaar uitte de Commissie al soortgelijke waarschuwingen.

De Commissie constateert dat Nederland ,,vooruitgang'' boekt bij de verhoging van de arbeidsparticipatie en de hervorming van de arbeidsmarkt. Maar zij constateert ook dat besluiten over enkele ,,fundamentele'' zaken zijn uitgesteld, waaronder het fiscaal minder aantrekkelijk maken van prepensioen. Maatregelen om de criteria voor de arbeidsongeschiktheidswet (WAO) te verscherpen zijn ,,in lijn'' met Brusselse aanbevelingen van vorig jaar. ,,Maar het is belangrijk niet alleen de instroom te beperken, maar ook meer te doen om degenen te activeren die van de regeling profiteren'', aldus het rapport. ,,Afgezien van medische heronderzoeken is dit onvoldoende aangepakt.'' De met sociale partners afgesproken bevriezing van lonen is volgens de Commissie een ,,belangrijke stap'' om de Nederlandse concurrentiekracht te vergroten. De Commissie bepleit voor de langere termijn echter meer loondifferentiatie tussen sectoren om innovatie en concurrentiekracht te bevorderen.

Zij constateert verder dat concurrentie in de bouw, professionele diensten en netwerkindustrie (met name elektriciteit) nog tamelijk beperkt is. Consumenten profiteerden weinig van liberalisering in de elektriciteitssector, waardoor de publieke opinie over liberalisering negatief is. De Commissie prijst daarom plannen om het toezicht door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) te versterken. De Commissie constateert dat het aantal Nederlandse bèta-afgestudeerden steeds verder achterblijft bij het EU-gemiddelde, al wijst zij ook op nieuwe overheidsinitiatieven. Zij spreekt verder van ,,gepaste'' bezuinigingen om het oplopende overheidstekort terug te dringen.