`Intrekken van remigratiewet kost 400 mln'

Het intrekken van de remigratieregeling die werkloze en zieke migranten in staat stelt met behoud van uitkering naar hun land van herkomst terug te keren, kost de overheid de komende tien jaar 392 miljoen euro, een krappe 40 miljoen euro op jaarbasis.

Dat heeft het onderzoeksbureau Regioplan berekend in opdracht van zes groeperingen van Turken, Surinamers, Tunesiërs, Marokkanen en Zuid-Europeanen en Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling.

De regering, die het voorstel voor het afschaffen van de migratiewet in september bij de Tweede Kamer indiende, ging er aanvankelijk van uit dat het een besparing van 30 miljoen euro zou opleveren vanaf 2007. Minister Verdonk (Vreemdelingen Zaken en Integratie) heeft dat inmiddels afgezwakt tot 15 miljoen euro per jaar omdat migranten die al in de regeling zitten hun oude rechten behouden.

Momenteel maken 4.300 migranten met een volledige of gedeeltelijke uitkering van deze regeling gebruik, merendeels allochtonen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Daarnaast krijgen nog eens 3.550 migranten een zogenoemde nihil-uitkering. Deze beschikken al over een uitkering die in het buitenland kan worden ontvangen (WAO of AOW), die wordt gekort op de migratie-uitkering.

In de berekening van Regioplan is voor het eerst becijferd wat de overheid kwijt zou zijn aan gezondheidskosten van de vertrekkende migrant als hij in Nederland was gebleven en de baten, zoals niet-uitgekeerde kinderbijslag, die meemigrerende partners en kinderen voor de staatskas opleveren. Regioplan komt uit op een besparing over tien jaar van 33.531 euro per vertrekkende migrant. Het Sociaal en Cultureel Planbureau becijferde in 1986, dat remigratie de overheid en de sociale fondsen een voordeel van 29.269 euro per migrant over tien jaar opleverde

Als gevolg van de onduidelijkheid over wat nu de precieze baten en lasten zijn als de remigratiewet wordt ingetrokken, heeft de Tweede Kamer de behandeling ervan volgende week uitgesteld. Het CDA wil bovendien dat minister Verdonk (VVD, Vreemdelingenzaken en Integratie) de Kamer ook laat weten hoe ze over de nieuwe berekeningen van Regioplan denkt. ,,Pas dan zijn de fracties in de Kamer in staat om een standpunt te bepalen'', aldus het Kamerlid Sterk (CDA). Volgens Verdonk past de intrekking van de regeling in het beleid van het kabinet om burgers meer eigen verantwoordelijkheid te geven. Nederland is het enige EU-land dat een remigratiewet heeft.