Aanbevelingen van de commissie-Blok

De belangrijkste aanbevelingen van de Commissie-Blok zijn:

Discriminatie en vooroordelen zowel bij autochtonen als allochtonen moeten actief worden bestreden. Nederland heeft geen reden voor zelfgenoegzaamheid op dit gebied.

Om de groei van zwarte scholen te bestrijden, moeten gemeenten met scholen harde afspraken maken.

Het dragen van een hoofddoek wordt niet verboden. Allochtone vrouwen die een hoofddoek dragen mogen niet gediscrimineerd worden.

Integratiebeleid moet gebaseerd zijn op de onderkenning van het continue karakter van internationale migratiestromen.

Het onder de aandacht brengen van succesvolle allochtonen als rolmodel moet actief ter hand worden genomen om negatieve beeldvorming en stigmatisering te voorkomen.

Bij toekomstige arbeidsmigratie wordt voorkomen dat er tussen werknemers verschillen ontstaan in de arbeidsvoorwaarden en dat werkgevers lasten kunnen afwentelen op de samenleving en daarmee het draagvlak voor de verzorgingsstaat aantasten.

Scholen moeten in de les meer aandacht besteden aan het overdragen van kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat, de geschiedenis en de samenleving.

Om te voorkomen dat de middenklasse naar de randgemeenten verhuist, moet het woningaanbod in de steden en regiogemeenten diverser worden. De commissie pleit voor meer betaalbare huur- en koopwoningen, onder meer in de Vinex-wijken.

De overheid moet arme wijken beter onderhouden, overlast aanpakken en criminaliteit bestrijden.

Allochtone leerlingen moeten opgroeien met de Nederlandse taal. De overheid moet daar meer werk van maken.

Allochtone vrouwen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt, moeten actief benaderd worden om Nederlands te leren.

In de Wet inburgering nieuwkomers wordt omschreven welke rechten ontleend kunnen worden aan voltooide inburgering.