VVD: toch vrij verkeer vanuit Oost-Europa

De VVD-fractie in de Tweede Kamer stapt vooralsnog af van het standpunt dat Nederland beperkingen moet invoeren op het vrije verkeer van werknemers na toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

De CDA-fractie is nog steeds voorstander van restricties die moeten voorkomen dat de arbeidsmarkt overspoeld wordt met Oost-Europese werknemers. De christen-democraten behoren daarmee nu tot een minderheid in de Tweede Kamer.

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceerde gisteren cijfers over de te verwachten arbeidsmigratie uit de toekomstige Midden- en Oost-Europese lidstaten. Als er geen restricties worden ingesteld, zouden tot 2006 jaarlijks tussen de vijf- en tienduizend migranten uit die landen naar Nederland komen, zo schat het CPB. Daarna zal de instroom naar verwachting geleidelijk dalen.

In november was een meerderheid van CDA, VVD en LPF in de Tweede Kamer voorstander van restricties op het vrije verkeer van werknemers. Kamerlid Van Baalen (VVD) is nu echter gerustgesteld. ,,De CPB-cijfers zijn niet alarmerend'', zegt hij. ,,Zoals het er nu voorstaat, vinden wij drastische maatregelen niet nodig.'' Hij wacht tot het kabinet een standpunt heeft ingenomen, alvorens zelf definitief zijn mening te vormen.

De kanttekening van het CPB dat de immigranten mogelijk Nederlandse ingezetenen zullen verdringen van de arbeidsmarkt, baart Van Baalen geen grote zorgen. Volgens het CPB zal het aantal uitkeringen stijgen met maximaal negenduizend, wat 70 miljoen euro kost. De immigranten zelf hebben overigens na binnenkomst in Nederland geen recht op een uitkering. Het CPB verwacht dat dit voor hen een sterke prikkel zal zijn om een baan te accepteren.

Kamerlid Van Dijk (CDA) vindt de CPB-cijfers ,,geflatteerd''. ,,In het persbericht wordt gesproken over vijf- tot tienduizend migranten, maar in het rapport zelf staat dat het er ook 16.000 zouden kunnen zijn.'' Hij vindt de berekeningen bovendien onvolledig. ,,Hoeveel Oost-Europeanen er naar Nederland komen, hangt ook af van de barrières die andere lidstaten opwerpen. Dat is niet in de analyse meegenomen. Ook is niet onderzocht wélke werknemers er naar Nederland zullen komen: hoog- of laagopgeleiden.''

Het CDA wil bij voorkeur afspraken maken met andere lidstaten over het invoeren van beperkingen. Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, België, Spanje en Finland zullen naar het zich laat aanzien de komende twee jaar gebruikmaken van een overgangstermijn om de immigratiestroom te reguleren.

D66 was in november al voorstander van het onbelemmerd openstellen van de grenzen voor werknemers uit nieuwe EU-lidstaten. ,,De CPB-cijfers bevestigen ons in die mening'', zegt Kamerlid Dittrich. Hij erkent dat het lastig is om te schatten wat de gevolgen zijn als andere EU-lidstaten wel barrières opwerpen voor immigranten. Het kabinet zal naar verwachting volgende week zijn standpunt bepalen.