Defensie steekt geld in molens

Het ministerie van Defensie neemt voor 19 miljoen euro deel in een windmolenpark op en naast een magazijnencomplex van de landmacht in het Drentse Coevorden.

Het provinciale project voorziet in acht of negen windturbines, waarvan Defensie er zes voor z'n rekening neemt. Elke turbine wekt jaarlijks twee megawatt aan elektriciteit op. De investering moet binnen tien jaar weer geheel zijn terugverdiend.

Dat heeft het ministerie van Defensie vandaag bekendgemaakt bij de presentatie van de zogenoemde milieubeleidsnota 2004 door staatssecretaris Van der Knaap in Den Haag. In de nota zijn de uitgangspunten voor het milieubeleid in de komende vijf jaar geformuleerd.

Het turbinepark past volgens het ministerie in de doelstelling dat bij Defensie eind 2008 zo'n 75 procent van het elektriciteitsverbruik duurzaam wordt opgewekt. Wat windenergie betreft, heeft Defensie zich verplicht mee te werken aan de realisatie in 2010 van 20 megawatt aan windturbines op defensieterreinen. Defensie werkt ook aan plannen voor de plaatsing van windturbines op een opleidingsterrein in het Brabantse Oirschot.

Voor de komende vijf jaar heeft Defensie in totaal 26 milieudoelstellingen geformuleerd. De belangrijkste doelstellingen liggen op het gebied van klimaat en energie, geluid, gevaarlijke stoffen, afval, milieuzorg, en biodiversiteit en natuur. Een van de doelstellingen is dat Defensie ,,uiterlijk in 2023'' alle ernstige bodemverontreinigingen op defensieterreinen zal saneren of beheersen. Defensie zal in 2008 actief bodembeheersplannen gereed hebben voor de vijftig meest relevante defensieobjecten. Ongeveer tweederde van de bodemsaneringen is inmiddels voltooid, aldus een woordvoerder. In 2006 moeten ook alle beheersplannen voor natuur op defensieterreinen gereed zijn. Volgens de nota liggen alle schietterreinen en circa de helft van de oefenterreinen van Defensie in Nederland (in totaal zo'n dertig verschillende terreinen) in Habitat- en/of Vogelrichtlijngebieden. Sinds 1996 inventariseert Defensie de natuurwaarden op haar terreinen en brengt de flora en fauna in kaart.