Bende van Drie

De laatste alinea van het artikel van Leo Prick, `Bende van Drie' (W&O, 6 dec.), is beneden de maat. Kwalificaties als `het gemarginaliseerde, rancuneuze VVD-Kamerlid Clemens Cornielje' en `allemansvriend Ginjaar-Maas' horen niet thuis in een serieus artikel. En dat is dan voorzichtig gezegd.

Door mevrouw Ginjaar c.s. te `beschuldigen' van handelen `op grond van allerlei motieven van eigenbelang' ontzegt Leo Prick alle betrokkenen bij het onderwijs het recht van spreken over dat onderwijs. Het is een kwalijke manier van redeneren om alleen van degene met wie men het eens is, in dit geval mevrouw Hirsi Ali, te zeggen dat zij `handelt uit overtuiging'. Wel ben ik het met Leo Prick eens dat een woord als `hetze' niet thuishoort in een debat. Maar hij meet dan wel met twee maten.

Een dezer dagen stond in de krant dat de president van Frankrijk alle uiterlijke vormen van godsdienst op alle scholen in Frankrijk heeft verboden. Dus geen hoofddoekjes, keppeltjes of kruisen meer. Die horen daar thuis op de respectievelijk vrijdags-, zaterdags- en zondagsscholen. Het betekent natuurlijk meer dan het verbieden van deze uiterlijkheden. Er is in Frankrijk een strikte scheiding van kerk en staat. In Nederland zou daarvoor het verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs uit artikel 23 GW moeten worden weggesneden. Dit ideaal is in Nederland nu en in de te voorziene toekomst politiek niet haalbaar. Daarmee zou overigens de vrijheid van godsdienst geenszins worden aangetast.

Mevrouw Hirsi Ali overdrijft, naar ik hoop. Er zijn volgens de media wel degelijk islamitische scholen die goed, op de Nederlandse maatschappij gericht onderwijs geven. Omdat er helaas scholen zijn die daar niet aan willen voldoen, zouden het toezicht en de eisen van deugdelijkheid, expliciet in artikel 23 GW genoemd, in de wet scherper moeten worden geformuleerd. Goede scholen zullen daar geen probleem mee hebben.

Het is jammer dat wij niet meer Abraham Kuypers commentaar kunnen horen dat door zijn schoolstrijd er nu scholen zijn `met den Koran'.

    • Mr. H.Th. Katz Bentveld