Landbouw hervat aankoop natuur

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit koopt in 2004 weer gronden aan uit de Ecologische Hoofdstructuur als agrariërs deze te koop aanbieden. In 2003 werd deze koopplicht opgeschort omdat minister Veerman onaanvaardbare budgetoverschrijdingen verwachtte.

Tegen de stop werden door uiteenlopende instanties bezwaren geuit, zoals provincies, natuurorganisaties en hoogleraren ecologie. Ook boeren maakten bezwaar omdat de plotselinge stop hen in de problemen bracht. Sommige provincies gingen zelf door met aankopen en zetten een systeem op van voorfinanciering.

In 2004 en 2005 is voor de rijksaankopen een beperkt verwervingsbudget beschikbaar. Als gevolg van de intensivering zijn voor 2006 en 2007 ruimere budgetten gereserveerd. Om de realisering van de EHS krachtig ter hand te nemen heeft minister Veerman met de provincies afspraken gemaakt over voorfinanciering. Dit maakt een meer gelijkmatige inzet van de verwervingsmiddelen mogelijk.

De koopplicht is van toepassing op nieuwe natuur- en de beheersgebieden die binnen de begrensde EHS liggen. Deze gebieden zijn door de provincie begrensd in de gebiedsplannen. De koopplicht is vastgelegd in de Subsidieregeling Natuurbeheer en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer.