Integratie verwoord in hoofddoekjes

9-1 De BVE-Raad, de brancheorganisatie voor het beroepsonderwijs, werkt aan een landelijke richtlijn voor het dragen van gezichtsbedekkende sluiers.

10-1 Minister Van der Hoeven (Onderwijs) zegt dat scholen het volste recht hebben hoofddoeken in de klas af te wijzen. Eerder die week is een 12-jarig meisje op een protestants-christelijke school in Amsterdam geschorst wegens het dragen van een hoofddoek. De school staat het dragen van de hoofddoek uiteindelijk toch toe.

9-5 De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) adviseert het ministerie van Onderwijs bijzondere scholen toe te staan om een verbod in te stellen op het dragen van een hoofddoekje. De minister neemt het advies over in een leidraad die zij in juni naar de scholen en de Kamer stuurt. De CGB stelt begin augustus een katholieke school in Utrecht in het gelijk, als deze hoofddoekjes verbiedt.

15-5 Prinses Máxima wijdt haar eerste officiële toespraak aan integratie van nieuwkomers. In juli wordt zij lid van een door het kabinet ingestelde commissie die de integratie van allochtone vrouwen moet bevorderen.

2-6 Het nieuwe Kamerlid Hirsi Ali (VVD) blijkt in conflict geraakt met fractievoorzitter Van Aartsen over de portefeuilleverdeling, omdat hij haar niet Integratie en Emancipatie wil geven. Uiteindelijk krijgt zij de portefeuille toch.

2-8 De PvdA'er D. Schrijer, wethouder in de Rotterdamse deelgemeente Charlois, doet voorstellen om een limiet te stellen aan het aantal kansarme nieuwkomers in de stad en kansarme groepen te spreiden. De grote partijen in de Tweede Kamer steunen het idee van spreiding. Het plan van een `allochtonenstop' vindt minder gehoor.

16-9 Minister Verdonk publiceert in de bij de Justitiebegroting gevoegde rapportage Integratiebeleid Minderheden plannen om de gezinsvorming aan banden te leggen en het inburgeringsbeleid te verscherpen.

22-9 De parlementaire commissie die het integratiebeleid van de afgelopen dertig jaar onderzoekt, begint haar openbare verhoren. Kamerlid Lazrak (SP) stapt uit de commissie, omdat hij het niet eens is met de samenwerking met het Hilda Verweij-Jonker Instituut. Dit instituut heeft een vooronderzoek gedaan, dat aanvankelijk geheim is, maar na uiteindelijk toch openbaar wordt gemaakt. De conclusie luidt dat het integratiebeleid deels geslaagd is, althans niet volledig mislukt is.

7-10 Een onderzoek van de Onderwijsinspectie wijst uit dat het onderwijs aan islamitische basisscholen niet in strijd is met de basiswaarden van de democratische rechtstaat.

28-10 Minister Van der Hoeven (Onderwijs; CDA) zegt dat de vorming van zwarte scholen onvermijdelijk is, en dat ze geen instrumenten heeft om dit tegen te gaan. Kamerlid Hirsi Ali (VVD) noemt de minister ,,laks''.

1-11 Premier Balkenende keert zich op een CDA-congres tegen het onstaan van een islamitische zuil, maar hij vindt dat artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van godsdienst) belet de vorming van islamitische scholen te verbieden. Hirsi Ali krijgt in de Kamer steun voor een motie om een vergunningenstelsel in te voeren voor bijzondere scholen. Er ontstaat ophef als Kamerlid Cornielje (VVD) zegt dat Hirsi Ali binnen haar eigen fractie niet gesteund wordt.

1-12 VVD-leider Zalm bepleit een oprichtingsverbod voor scholen die te veel kinderen trekken met een officiële achterstandsstatus.

15-12 Wethouder Oudkerk van Amsterdam wil af van het bijzonder onderwijs in zijn stad. Hij stelt voor de stichtingsnormen zo te veranderen, dat nieuwe scholen niet meer gesticht worden op basis van (religieuze) identiteit, maar hun wijze van lesgeven. Een onafhankelijke commissie presenteert een rapport waaruit blijkt dat de islamitische basisschool As-Siddieq de integratie van haar leerlingen niet belemmert, maar wel te weinig aandacht besteedt aan niet-islamitische normen en waarden.