SOCIALE PREMIES

TOELICHTING

Met ingang van 1 januari 2004 worden de uitkeringen op grond van een aantal socialeverzekeringswetten verhoogd. Het bruto wettelijk minimumloon blijft op het niveau van juli 2003 wegens de bij het najaarsoverleg met de sociale partners overeengekomen bevriezing.

Daarom veranderen de bruto uitkeringsbedragen, die op grond van de Wet koppeling aan het brutominimumloon zijn gekoppeld, ook niet.

De uitkeringsbedragen die gekoppeld zijn aan het nettominimumloon veranderen wél. Dat is het gevolg van wijzigingen in de premies en belastingen. De veranderingen leiden ertoe dat bijvoorbeeld de netto-uitkering van een echtpaar, waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn, en die alleen AOW (algemene ouderdomswet) ontvangen, bijna 15 euro per maand stijgt, in vergelijking met de uitkering vanaf 1 juli 2003.

De totale netto uitkering voor een echtpaar komt daarmee op bijna 1.158 euro (exclusief vakantietoeslag) per maand.

Vorig jaar bedroeg de netto-uitkering 1.134 euro per maand exclusief vakantietoeslag. Iedere partner ontvangt 50 procent van dit bedrag. De netto-uitkering van alleenstaande AOW'ers stijgt daarmee met bijna 19 euro.

Deze bedragen gelden voor AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en met een ziekenfondsverzekering.

Voor het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds is een vervangende premie vastgesteld. De vervangende premie wordt onder meer ingehouden over uitkeringen op grond van de WW, de ZW, en de WAO en over de toeslag op grond van de Toeslagenwet.

De vervangende premie, waarvoor dit jaar geen franchise geldt, komt ten laste van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en is voor het jaar 2004 vastgesteld op 1,30 procent. Vorig jaar bedroeg de vervangende premie 0,89 procent. Wanneer het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen de uitkering via de werkgever uitbetaalt, wordt het bedrijfstakpercentage toegepast.

Voor de gedifferentieerde WAO-premie is in verband met de premieheffing over uitkeringen eveneens een vervangende premie vastgesteld. Deze rekenpremie WAO bedraagt 2,35 procent. Vorig jaar bedroeg de rekenpremie WAO nog 2,38 procent.

Op een WAZ-uitkering wordt een vereveningsbijdrage ingehouden die gelijk is aan het bedrag aan premie dat een werkgever inhoudt (op het loon van een WW-verzekerde werknemer). Het gaat hierbij om het percentage van het werknemersdeel werkloosheidspremie (5,80 procent met een franchise van 58 euro per dag).