REISKOSTEN OPENBAAR VERVOER

TOELICHTING

Voor het regelmatig woon-werkverkeer met het openbaar vervoer kan de reisaftrek van toepassing zijn. Voor deze aftrek gelden een aantal voorwaarden:

- de belastingplichtige moet beschikken over een openbaarvervoerverklaring (of een reisverklaring);

en

- de per openbaar vervoer afgelegde enkele reisafstand moet meer dan 10 kilometer bedragen; en

- de belastingplichtige moet regelmatig (doorgaans minimaal één keer per week of minimaal 40 dagen in 2004) tussen zijn woning en zijn werkplek heen en weer reizen per openbaar vervoer.

Voor de belastingplichtige die op drie, twee of één dag per week naar dezelfde plaats van werkzaamheden reist per openbaar vervoer bedraagt het aftrekbedrag indien de reisafstand niet meer bedraagt dan 90 kilometer: driekwart, de helft respectievelijk een kwart van het in de tabel aangegeven bedrag. Als de enkele reisafstand groter is dan 90 kilometer: 0,20 euro (2003: 0,20 euro) per kilometer vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop wordt gereisd, maar maximaal 1.816 euro (2003: 1.773 euro).