MINIMUMLOON

TOELICHTING

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon blijven per 1 januari 2004 gelijk aan die van 1 juli 2003. Dit is het gevolg van het besluit van het kabinet om het wettelijk minimumloon in 2004 te bevriezen. De hierboven genoemde brutobedragen gelden voor heel 2004.

Anders dan gebruikelijk volgt er dit jaar op 1 juli geen halfjaarlijkse aanpassing.

De nettobedragen zijn, anders dan de brutobedragen, niet wettelijk bepaald.

Ze kunnen per bedrijfstak of per bedrijf verschillen. Dit komt door verschillen in inhoudingen op het loon, onder meer in verband met de premieheffing voor de sociale zekerheid.

Wijzigingen in de nettobedragen in vergelijking met 1 juli 2003 zijn een gevolg van het opnieuw vaststellen van de nieuwe loonbelastingtabellen per 1 januari 2004.

Bij de hierboven genoemde bedragen zijn pensioen- en VUT-premies buiten beschouwing gelaten, evenals de nominale premies voor de Ziekenfondswet. De bedragen geven daarom alleen een globale aanduiding.

De genoemde bedragen hebben betrekking op iemand zonder kinderen. Er is daarbij geen rekening gehouden met de heffingskorting waar een eventuele partner recht op heeft.