Smog bij jaarwisseling

Patiënten met luchtwegaandoeningen en oudere mensen met hart- en vaatziekten kunnen tijdens de jaarwisseling beter niet naar buiten gaan. Er is dan tijdelijk veel smog. De grote hoeveelheid vuurwerk en feestvuren waarmee het nieuwe jaar wordt ingeluid, leiden tot hoge concentratie van vervuilende stoffen in de lucht, in het bijzonder van fijn stof. Een verhoogde concentratie van fijn stof met het gelijktijdig optredende mengsel van andere luchtverontreiniging kan onder meer een verergering van luchtwegklachten veroorzaken, zoals astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut heeft tijdens de vorige jaarwisseling op negentien plaatsen in Nederland metingen verricht naar fijn stof. In het eerste uur na de jaarwisseling lagen de gemeten uurgemiddelde concentraties fijn stof in de steden op 600 eenheden per kubieke meter. In de dagen voorafgaande aan de jaarwisseling varieerden deze concentraties over het gehele land van 10 tot 35 eenheden per kubieke meter. Na het eerste uur zakten de hoge concentraties op de meeste stedelijke meetpunten al snel. Alleen in Rotterdam en Den Haag bleven de concentraties nog enkele uren hoog. De hoogte van de gemeten concentraties hangt samen met de meetlocaties, binnen of buiten de steden, en hangt ook samen met het weer. Vorig haar leidde somber en regenachtige weer op nieuwjaarsdag tot een snelle daling van de concentraties fijn stof.