Dierenwelzijn is voor dit kabinet geen issue

Ik heb enkele ernstige bezwaren tegen het huidige kabinetsbeleid. Ik licht er twee toe. Het eerste betreft het milieubeleid, meer in het bijzonder het gebrek aan zorg voor dierenwelzijn. De recentelijk gevolgde methode van het ruimen van klein- en pluimvee van particulieren onder verantwoordelijkheid van minister Veerman, was mensonterend. Het besluit om, tegen het advies van een aantal gerenommeerde onderzoeksinstituten, de kokkelvisserij in de Waddenzee, een bedrijfstak met een verwaarloosbare bijdrage aan het bruto nationaal product en slechts van belang voor een klein aantal vissers, toch te blijven toestaan is onbegrijpelijk. Het voornemen om tegen de Flora- en faunawet in de jacht op bepaalde lokaal als schadelijk beoordeelde dieren weer in te voeren vind ik schandalig.

Ten tweede de gevolgde politiek om de geesten rijp te maken voor verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd tot boven de 65 jaar, terwijl nog maar een klein percentage werknemers boven de 60 jaar doorwerkt. Het is duidelijk dat veel werkzaamheden voor mensen boven de 60 erg belastend zijn. Het zou daarom beter zijn de aandacht te richten op de groep niet-werkenden aan de jeugdige kant van het potentiële werknemersbestand. Zorg door aanpassing van het uitkeringsbeleid voor motivering van iedere gezonde jongere om zijn handen te laten wapperen.

Dit kabinet slaagt erin talloze mensen de dampen aan te doen onder zalvend gepraat over fatsoen, waarden en normen. Het was acceptabeler geweest als de regeringspartijen zich vóór de verkiezingen als keiharde saneerders hadden geafficheerd, maar zo sportief waren ze niet.