Conceptnota: woningbouw in Groene Hart

Er moet weer gebouwd worden in het Groene Hart. Het gebied tussen Leiden, Alphen en Gouda is geschikt voor ,,grootschalige verstedelijking'' om de Randstad als regio economisch gezond te houden. Het oostelijk deel van het Groene Hart moet daarentegen worden versterkt in de functie voor natuur en recreatie. Na de stedelijke ingreep in het westelijke deel zullen de grenzen van het Groene Hart definitief worden vastgelegd.

Dat staat in de eerste concept-versie van de Nota Ruimte van minister Dekker (VROM), die dit weekeinde is uitgelekt.

Uitgangspunt van de nota is dat de ruimtelijke ontwikkeling een bijdrage met leveren aan de economische positie van Nederland. Zo moet de positie van de mainports Schiphol en de Rotterdamse haven worden versterkt en moeten woningen elders worden gebouwd.

Verder moeten er de komende jaren enkele honderdduizenden woningen bijkomen. Zo zal om de Randstad economisch gezond te houden met name Almere de komende jaren fors moeten groeien. Almere moet volgens de nota uitgroeien tot een ,,dubbelstad'' met Amsterdam. Grootschalge verstedelijking ten noorden van het Noordzeekanaal en ten zuiden van de Nieuwe Waterweg en de Oude Maas wordt ,,uitgesloten''.

Het rijk wil niet meer zoals vroeger locaties aanwijzen waar grootschalige nieuwbouwwijken moeten verrijzen, de zogenoemde Vinex-locaties. De provincies en de gemeenten moeten meer zelf bepalen hoe zij de groei van de behoefte aan woningen het hoofd willen bieden. Het rijk moet zich beperken tot het ontwikkelen van economische kerngebieden aan de ene kant en het bewaken en versterken van natuurgebieden en nationale landschappen aan de andere kant.

In de uitgelekte nota wordt gesteld dat het rijk negentien nationale landschappen zal aanwijzen, waaronder het oostelijke deel van het Groene Hart, alsmede zes nationale stedelijke netwerken, te weten de Randstad, Brabantstad, Twente, Arnhem-Nijmegen, Maastricht-Heerlen en Groningen-Assen.

Het Rijkinstituut voor Volksgezodheid en Milieu (RIVM) heeft de effecten van de voorlopige plannen berekend voor natuur en milieu. Het RIVM heeft kritiek op de veronderstelling dat er te weinig huizen worden gebouwd omdat er te weinig ruimte zou zijn of dat er te veel regels zouden zijn. ,,Het voorgenomen beleid zal niet leiden tot verhoging van de woningbouwproductie doordat niet is gezocht naar de ware oorzaken'', aldus het RIVM.