Visakkoord EU, Nederland content

De Europese ministers hebben vanmorgen na een marathonvergadering van twee dagen een akkoord bereikt over een langjarig herstelplan voor kabeljauw en over visquota voor 2004. Nederlandse kottervissers worden in 2004 minder gekort op het vangstquotum voor schol dan door de Europese Commissie was voorgesteld.

Minister Veerman slaagde er vannacht ook in de quotumreductie voor tong van tafel te krijgen. ,,Wij hebben gestreden als leeuwen om een evenwichtig akkoord te krijgen'', aldus Veerman vanmorgen na dertig uur bijna onafgebroken vergaderen. ,,De kunst was om een pakket af te spreken waarin zowel de belangen van de vissers als die van de vissen voldoende tot hun recht komen.''

Het quotum voor schol, dat van groot belang is voor honderden Nederlandse kottervissers, gaat met 17 procent omlaag in plaats van met de eerst voorgestelde 40 procent. Veerman sprak van een ,,overkomelijk'' resultaat. Hij noemde de verhoging van het tongquotum met 7 procent een ,,meevaller''.

Volgens voorzitter Daalder van de Nederlandse Federatie van Visserijverenigingen ,,valt de uitkomst absoluut niet tegen''. Hij sprak ,,diepe bewondering'' uit voor de inzet van minister Veerman.

De onderhandelingen spitsten zich toe op een meerjarig herstelplan voor kabeljauw, die in de meeste Europese wateren door overbevissing met uitsterven wordt bedreigd. De ministers gingen akkoord met het voorstel van Eurocommissaris Fischler (Landbouw, Visserij) het quotum voor kabeljauw in de Noordzee in 2004 te handhaven. De Eurocommissaris had niet het wetenschappelijk advies gevolgd voor een moratorium wegens de zware sociale gevolgen voor vissers.

Voor Fischler was het herstelplan voor kabeljauw een testcase voor de bereidheid van de lidstaten om op een ecologisch meer verantwoorde wijze te vissen en de eind vorig jaar overeengekomen ingrijpende hervorming van het visserijbeleid in daden om te zetten. ,,We zijn geslaagd voor de test'', verklaarde de Eurocommissaris vanmorgen.

De Franse minister Gaymard verzette zich de afgelopen twee dagen tegen invoering voor zijn vissers van een zeedagenregime, maar hij ging na concessies van Fischler alsnog akkoord. [Vervolg VIS: pagina 11]

VIS

Zeedagenregime voor Europese Unie

[Vervolg van pagina 1] Kleine Franse tongvissers in de oostelijke Kanaalzone, die kabeljauw als bijvangst hebben, krijgen van Fischler meer zeedagen per maand toegewezen. Volgens minister Gaymard ,,krijgen onze vissers hierdoor de middelen om in 2004 te werken''.

Fischler trok ook Groot-Brittannië over de streep door Britse vissers die slechts een geringe bijvangst van kabeljauw, schol of tong hebben, geen zeedagenregime op te leggen. Ook mogen Schotse vissers meer schelvis vangen. Het zeedagenregime, dat in Nederland al wordt toegepast, is volgens Fischler een onmisbaar nieuw beheersinstrument voor een duurzame visserij. Vorig jaar verwierp Gaymard nog het principe van zeedagen, dat de controle op vangstquota veel effectiever moet maken.

Het herstelplan voor kabeljauw moet de komende vijf à tien jaar leiden tot een groei van de kabeljauwstand met jaarlijks 30 procent. Het herstelplan gaat gepaard met meer specifieke controlemaatregelen. Zo moeten vissers vooraf melden waar ze kabeljauw aanlanden en worden er havens aangewezen waar dit mag. Ook worden steeds steekproeven genomen van 20 procent van de lading om het totaalgewicht te controleren. De ministers gingen ook akkoord met een herstelplan voor heek, die minder bedreigd is dan kabeljauw.

Fischler kreeg de steun van Spanje door in de Iberische wateren geen zeedagenregime toe te passen. Duitsland en Zweden, die waarschuwden voor een verwatering van Fischlers plannen, stemden tegen de versoepeling van een aantal quota. Wel steunden zij de plannen voor kabeljauw en heek.

De EU-ministers stemden er ook mee in dat er volgend jaar wordt gewerkt aan een herstelplan voor schol. Minister Veerman zei dat Nederland in de tweede helft van volgend jaar als EU-voorzitter hiervoor een plan zal uitwerken. Herstelplannen voor bedreigde vissoorten moeten een jaarlijkse koehandel over visquota voorkomen. ,,Het herstelplan past in mijn streven om de visserijsector de mogelijkheid te bieden om langetermijnstrategieën te ontwikkelen en om de visserij op een duurzame manier in te richten'', onderstreepte Veerman vanmorgen.

    • Hans Buddingh'