Prinses Amalia

Dat boreling Amalia ooit aan het hoofd van een Nederlandse regering zal staan (NRC Handelsblad, 8 december), is uitgesloten. Een functie `hoofd van de regering' is in het Nederlandse constitutionele recht onbekend.

De Grondwet vermeldt (artikel 42) dat de regering wordt gevormd door koning en ministers. Deze laatsten vormen de ministerraad. De voorzitter daarvan (`minister-president') wordt voor deelname aan de Europese Raad van staats- en regeringshoofden, geacht de Nederlandse regeringsleider te zijn. Ex artikel 24 Grondwet zal Amalia het `koningschap' vervullen indien zij dit zelf wenst. De Grondwet formuleert geen verplichting. Wellicht wenst zij te huwen zonder toestemming van de Staten-Generaal. Wie weet richt zij een republikeinse partij op. In dat alles is zij vrij. Men kan haar slechts, zoals alle nieuwgeborenen, veel persoonlijk geluk toewensen. Of echter dit koningschap ook in de tweede helft van de 21ste eeuw nog steeds zal inhouden dat een staatsorgaan koning, noch gekozen, noch benoemd, noch gehouden tot enigerlei verantwoording, toch deel uitmaakt van de regering die in Nederland zowel (mede)wetgever als uitvoerende macht is uitgesloten is het niet. Erg waarschijnlijk is het evenmin.

    • Mr. R. Misset