Leerachterstand ook probleem autochtonen

De extra gelden die de overheid ter beschikking stelt aan scholen met autochtone achterstandskinderen, komen hun nauwelijks ten goede, terwijl deze kinderen de laatste jaren juist steeds verder achterop raken. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Autochtone achterstandsleerlingen: een vergeten groep, dat vandaag is verschenen.

Autochtone achterstandsleerlingen zijn Nederlandse schoolkinderen met twee laagopgeleide ouders. Doorgaans doen deze kinderen het op school slechter dan kinderen van ouders die wel meer dan lagere school gevolgd hebben. Daarom ondersteunt het ministerie van OCW scholen met veel van deze kinderen. Per kind wordt het formatiegeld verhoogd met een factor 1,25. Daarbij hanteert OCW een drempel van 36 procent: scholen met minder kinderen krijgen niets extra.

Volgens het SCP is deze drempel ongewenst, omdat de autochtone achterstandskinderen over het land verspreid zijn. Op het platteland, waar verhoudingsgewijs veel achterstandskinderen wonen, missen de scholen daarom vaak de bedoelde financiële ondersteuning. Dit in tegenstelling tot scholen met allochtone achterstandskinderen, die geconcentreerd in de grote steden wonen. Deze scholen ontvangen 1,9 maal het normale formatiegeld. Het SCP ondersteunt de Onderwijsraad, die pleit voor een nieuw stelsel van financiering van achterstandskinderen.

Volgens het SCP zijn de autochtone achterstandskinderen het de laatste jaren steeds slechter gaan doen op school. Dit in tegenstelling tot allochtone achterstandskinderen, die het juist beter zijn gaan doen. Dat blijkt uit metingen van schoolprestaties en uit het niveau van het onderwijs dat ze na de basisschool volgen.

Naar de oorzaak van die achteruitgang heeft het SCP geen onderzoek gedaan, maar het heeft wel vermoedens. Zo zou onder de autochtone bevolking langzamerhand weinig `onbenut talent' meer zijn. Ook krijgen autochtone achterstandskinderen weinig steun van thuis, terwijl het onderwijs tegenwoordig juist meer is gericht op zelfstandig leren. Ook komen, stelt het SCP, steeds meer kinderen uit achterstandsmilieus op de gewone basisschool door het `Weer samen naar school'-beleid van het ministerie. Deze kinderen zouden vroeger vaak naar het speciaal onderwijs gaan.