WAZ over een halfjaar afgeschaft

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) wordt per 1 juli 2004 afgeschaft. De ministerraad heeft daar gisteren op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken mee ingestemd.

Met deze maatregel bezuinigt het kabinet 25 miljoen euro in 2005, oplopend tot 110 miljoen euro in 2007. De zelfstandigen levert het een besparing op van 20 miljoen euro aan administratieve lasten.

Zelfstandigen hoeven vanaf 1 januari geen WAZ-premie meer te betalen, maar zijn het eerste halfjaar van 2004 nog wel wettelijk verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Nieuwe uitkeringen worden vergoed uit het fonds voor de WAZ, waar nog ruim 1 miljard euro in zit. Zelfstandigen die op 1 juli 2005 een WAZ-uitkering hebben, blijven die behouden.

De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 hadden in het regeerakkoord al afgesproken de WAZ, die in 1998 werd ingevoerd, op termijn af te schaffen. De Sociaal-Economische Raad en ondernemersorganisaties, waaronder MKB Nederland en LTO Nederland, hadden dat eerder geadviseerd.

Uit onderzoek is gebleken dat de meeste zelfstandigen af wilden van de door de overheid geregelde verzekering. Ze vonden de premie te hoog en de uitkering die daar tegenover staat te laag. Sommige zelfstandigen betaalden meer dan tienduizend euro aan WAZ-premie per jaar.

Ongeveer 1 miljoen zelfstandigen, meewerkende partners en directeur-grootaandeelhouders zijn via de WAZ voor arbeidsongeschiktheid verzekerd. De arbeidsongeschiktheid in deze sector is relatief gering: circa 5 procent. Het aantal zelfstandigen met een WAZ-uitkering is sinds de invoering nagenoeg constant gebleven op 56.000.

Zelfstandigen moeten zich straks zelf gaan verzekeren tegen het risico op arbeidsongeschiktheid. De landbouworganisatie LTO Nederland, die net als MKB Nederland pleitte voor afschaffing van de WAZ, wilde wel dat er een publieke regeling zou blijven bestaan. Die zou echter meer dan nu moeten voorzien in preventie van ziekteverzuim en begeleiding van zieken. Het kabinet heeft nu besloten het verzekeren van het arbeidsongeschiktheidsrisico van zelfstandigen volledig over te laten aan de private markt.