VN-Hof is bron van recht

Het Internationaal gerechtshof zetelt in het Vredespaleis in Den Haag. Naast de behandeling van concrete geschillen tussen staten kan het hof desgevraagd adviezen uitbrengen aan de VN. Behalve de Veiligheidsraad, waar altijd het risico van een veto bestaat, heeft de Algemene Vergadering een eigen bevoegdheid zo'n advies vragen. De adviezen die het hof uitbrengt zijn niet bindend. Toch hebben de uitspraken van het hof ,,een bijzonder grote betekenis als kenbron van het internationale recht''. Deze typering is afkomstig van de Leidse oud-hoogleraar volkenrecht P.H.Kooijmans die thans zitting heeft in het hof. Dit telt 15 leden. Bij de benoeming wordt rekening gehouden met regionale spreiding. De invloed van het hof hangt samen met de `angelsaksische' werkwijze die het hanteert. Het spreekt niet met één mond (zoals in Nederland gebruik is) maar de rechters kunnen hun afzonderlijke motivering aan het vonnis hechten. Dat helpt allerlei onduidelijke punten in het internationale recht te verhelderen of op zijn minst scherper te stellen. ,,De rol van het hof als uitlegger en daarmee ook vormer van het internationale recht is belangrijker dan die van geschillenbeslechter'', vindt Kooijmans.