Uitkering stoppen

Uitkeringsinstanties krijgen de bevoegdheid een uitkering op te schorten als er gegevens uit het buitenland ontbreken. Gegevens van buitenlandse instanties zijn soms nodig om te bepalen of iemand recht heeft op een uitkering. Het gaat bijvoorbeeld om controle van gegevens over burgerlijke staat, gezinssituatie, adres, werk, inkomen. Op dit moment is opschorting van de uitkering alleen mogelijk als daarover over met het betreffende land een verdrag is gesloten.