Verouderde ICT voor de politie

De Nederlandse politie zal ook na 2005 moeten werken met verouderde automatiseringssystemen. De doelstelling om in dat jaar één uniform informatiesysteem voor alle regiokorpsen in te voeren, wordt niet gehaald.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het rapport `ICT bij de politie', dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Veel van de bestaande systemen zullen langer in gebruik moeten blijven, aldus de Rekenkamer, ,,terwijl ze ernstige tekortkomingen vertonen.'' De Rekenkamer is er niet in geslaagd de kosten in kaart te brengen van de automatiseringsoperatie die in 1999 is begonnen. Schattingen geven aan dat daar in 1999 254 miljoen euro mee gemoeid was, in 2002 ruim 434 miljoen euro.

Volgens de Rekenkamer is nu een `cruciale periode' aangebroken waarin samenwerking daadwerkelijk in praktijk moet worden gebracht, ,,ook als dat op regionaal niveau pijn doet.'' Nu gebeurt het wel dat het algemeen belang ondergeschikt wordt gemaakt aan het korpsbelang. Zo zijn er grote regiokorpsen die geringschattend doen tegenover kleinere korpsen. Dat wordt vervolgens ten onrechte vertaald in het opstellen van afwijkende informatiebehoeftes.

De korpsbeheerders stellen in reactie op het rapport dat minister Remkes van Binnenlandse Zaken nadrukkelijker zijn verantwoordelijkheid moet nemen bij het afdwingen van bovenregionale samenwerking op het gebied van automatisering. Het korpsbeheerdersberaad zegt het voornemen van Remkes te ondersteunen om door wijziging van de Politiewet die bovenregionale samenwerking af te dwingen.