Kabinet steekt 800 miljoen in onderzoek

Het kabinet investeert 800 miljoen euro in 34 onderzoeksprojecten aan Nederlandse universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen. Dat is afgelopen vrijdag besloten in de ministerraad.

Het gaat om samenwerkingsverbanden tussen wetenschap en bedrijfsleven, die moeten bijdragen aan een sterkere kenniseconomie. Het geld, afkomstig uit de aardgasbaten, is een gevolg van het Besluit subsidies investeringen in de kennisinfrastructuur (Bsik), voorheen aangeduid als ICES/KIS. Het Bsik is een samenwerking tussen de ministeries van EZ, OCW, V&W, VROM en Financiën.

Er waren 67 voorstellen ingediend, die door de KNAW op wetenschappelijke kwaliteit zijn beoordeeld, en door verschillende planbureaus op maatschappelijk-economische relevantie. Een Commissie van Wijzen heeft het kabinet vervolgens geadviseerd over de selectie. Gekozen is voor vijf `kennisthema's': informatie- en communicatietechnologie (215 miljoen voor negen programma's), gezondheids-, voedings- , gen- en biotechnologische doorbraken (165 miljoen voor twaalf programma's), hoogwaardig ruimtegebruik (134 miljoen voor vijf programma's), microsysteem- en nanotechnologie (130 miljoen voor drie programma's) en duurzame systeeminnovaties (86 miljoen voor vijf programma's, met reservering van 70 miljoen voor nog drie programma's). Het hoogste subsidiebedrag, 95 miljoen euro, gaat naar het programma NanoNed, aangevraagd door de Universiteit Twente. Het gaat hier om een nationaal nanotechnologienetwerk, met deelname van Philips.

Gisteren sprak de Tweede Kamer met de drie bewindslieden die zitting hebben in het in augustus opgerichte Innovatieplatform, premier Balkenende en de ministers Van der Hoeven (OCW) en Brinkhorst (EZ).

De Kamerleden lieten zich ervan overtuigen dat het platform meer is dan ,,een vaag clubje hotemetoten, een speeltje van onderzoek en bedrijfsleven', zoals D66-Kamerlid Lambrechts aanvankelijk vreesde. De kwaliteit van het Nederlandse onderzoek is goed, aldus Balkenende, maar de spreiding en economische toepassing van kennis is onvoldoende. Het platform moet daarbij helpen.

Gerectificeerd

Onderzoeksgeld

Het artikel Kabinet steekt 800 miljoen in onderzoek (3 december, pagina 6) worden vijf ministeries genoemd die samenwerken bij het Besluit subsidies investering in de kennisinfrastructuur (Bsik). Ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is deelnemer.